Πληρώνω όσο Πετάω: Έρχεται στην Καλαμάτα πιλοτική δράση για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Πληρώνω όσο Πετάω: Έρχεται στην Καλαμάτα πιλοτική δράση για  τη διαχείριση των απορριμμάτων

Η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη δράση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort», αναμένεται να εγκριθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας.

Η διακριτή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά και των βιοαποβλήτων, αποτελεί δράση για την οποία έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι, τόσο στο Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου όσο και από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αρχή “Pay as you throw” ή “Gain as you Sort”.

Ειδικότερα, η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του Πληρώνω όσο Πετάω, με στόχο τη λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για τη μείωση υπολειμματικών σύμμεικτων σε δημοτικό επίπεδο.

Σχετικά με την υλοποίηση του ως άνω πιλοτικού προγράμματος από το Δήμο Καλαμάτας, σχεδιάζεται ο καθορισμός δύο ζωνών εφαρμογής.

Το σύνολο των δεδομένων του προγράμματος (Ζώνη Α και Ζώνη Β) θα συγκεντρώνονται σε ειδική πλατφόρμα που θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει σε ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών το σύνολο των δεδομένων από τις γωνιές ανακύκλωσης, τους δημότες, όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και στη συνέχεια να επεξεργάζεται, να διαμορφώνει διαδικασίες και να παρουσιάζει με κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα.

Επιπλέον η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής του χρήστη – πολίτη στο σύστημα, καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων από τα επιμέρους ζυγιστικά συστήματα των κάδων, με σκοπό την παρακολούθηση του προγράμματος και την εξαγωγή κατάλληλων αναφορών.

Η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας θα διαμορφωθεί έπειτα από τη διενέργεια της απαιτούμενης από την πρόσκληση έρευνας αγοράς μέσω της ειδικής επιτροπής, οπότε θα ολοκληρωθεί η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών και θα προκύψει ο συνολικός προϋπολογισμός της.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο μέγιστος προϋπολογισμός πράξης μπορεί να είναι έως 178 ευρώ/κάτοικο και έως 1.246.000 ευρώ.