Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Αθανάσιος Καραχάλιος και Γεώργιος Κοκόνης προ τινών ημερών λογομαχήσαντες μετά του αγροφύλακος Βουρναζίου Λ. Μπούζα επετέθησαν κατ’ αυτού, διότι δεν τους επέτρεπε να κατασκηνώσουν εις τα πλησίον συκοπερίβολα και αμπέλους.

-Ο Αλέξανδρος Μπομισής, κάτοικος Σεληνούντος, ενώ περιεργάζετο το δίκαννον κυνηγετικόν όπλον του εξεπυρσοκρότησε τούτο και ετραυμάτισε τας παρευρισκομένας Ελένην χήραν Παν. Μισιχρόνη εις τον αριστερόν βραχίονα και την Μαρίαν θυγατέρα Δημ. Ζαφείρη ελαφρώς εις το πρόσωπον.

-ΑΓΝΩΣΤΟΙ επωφελούμενοι της απουσίας της οικογενείας Αποστόλου Κωνσταντινέα εκ της εν Θουρία οικίας της εισήλθον εντός αυτής παραβιάσαντες το παράθυρον και αφήρεσαν δραχμάς 2.000 και διάφορα άλλα αντικείμενα αξίας 740 δραχμών.

-Ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός κατέθεσε δραχμάς χιλίας υπέρ του Ασύλου Ανιάτων αντί στεφάνου εις τον νεκρόν του Αντωνίου Χριστακοπούλου, τέως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

-ΥΠΟ των αστυνομικών οργάνων κατεσχέθη επί του Κυριάκου Ν. Κυριακοπούλου κατοίκου Δάρα, δίκαννον κυνηγετικόν όπλον, επί δε του Βασιλείου Π. Παναγιωτοπούλου εκ Λεντεκάδος έτερον.