Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΘΥΜΑ στυγερού εγκλήματος εκηδεύθη χθες ο Ιωάννης Γ. Κοτταρόπουλος, υιός του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου κ. Γεωργίου Κοτταροπούλου. Εις την ακμήν της ηλικίας του εγκατέλειψε βιαίως την ζωήν, βυθίσας εις άφατον πένθος τους οικείους του και όλους εκείνους οι οποίοι τον είχον γνωρίσει και αγαπήσει δια τον ανυπόκριτον και αγαθόν χαρακτήρα του, τα ευγενικά του αισθήματα και το άδολον του ήθους του.

Ο άπειρος κόσμος που συνώδευσε την σορόν του μέχρι του τελευταίου σκηνώματος απέδειξε πόσον ήτο αγαπητός δια τα πολλά του χαρίσματα. Το «Θάρρος» συλλυπείται θερμότατα τους σκληρώς τρωθέντας οικείους του.

-ΠΡΟ ημερών εν Μίσκα Χαντζή, κατόπιν έριδος δια λόγους τιμής, ο Ιωάννης Λυκοτραφίτης εκτύπησε δια ράβδου εις την κεφαλήν τον 16έτην Νικόλαον Κατολίβαν όστις καταληφθείς υπό σκοτοδίνης έπεσε κατά γης. Κατά την πτώσιν του όμως εξεπυρσοκρότησε το δίκαννον όπλον του υπέρ έφερεν μεθ’ εαυτού και τον ετραυμάτισε θανασίμως. Ο δράστης συλληφθείς απεστάλη ενταύθα προς τον Εισαγγελέα.