Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η αγία εικών της Θεομήτορος, πανομοιότυπον της εν τη Νήσω Κυθήρων Αγίας Εικόνος της Παναγίας της Μερτιδιοτίσης, υπάρχουσα προ αμνημονεύτων χρόνων εν τω Αγίω Ναώ του Προδρόμου και επαργυρωθείσα εσχάτως υπό φιλοθρήσκων γυναικών επί τη αύριον εορτή της Παναγίας της Μερτιδιοτίσης, αι φιλόθρησκοι γυναίκες επιτελούσι μεγαλοπρεπή ιεροτελεστίαν, καλούσαι πάντας τους ευσεβείς και φιλοθρήσκους εις την ψυχωφελή και σωτήριον ταύτην εορτήν και πανήγυριν. Την θείαν Ιερουργίαν θέλει επιτελέση ο Πανοσιολογιώτατος ιεροκήρυξ Μεσσηνίας κύριος Πολύκαρπος εφ’ όσον η υγεία του τω επιτρέψη.

-Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας εγνώρισε προς την Οργανωτικήν Επιτροπή της Β΄ Γεωργοκτηνοτροφικής και Γεωργοβιοηχανικής Εκθέσεως Πελοποννήσου ότι αδυνατεί εφέτος να παραχωρήση την αίθουσαν της Λαϊκής Σχολής, προς έκθεσιν των γεωργικών εκθεμάτων.

-Η 17έτις Φωτούλα θυγάτηρ Διον. Πουλή εκ του χωρίου Μεταμορφώσεως απηγχονίσθη διότι είχεν απατηθή παρά του εραστή της. Η ιδία είχεν επιχειρήσει δις και κατά το παρελθόν να αυτοκτονήση, λαβούσα δόσιν κινίνης και ιωδίου.