Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η υποδιοίκησις Χωροφυλακής Ολυμπίας ανέφερε τηλεγραφικώς προς την Διοίκησιν Χωροφυλακής Μεσσηνίας ότι η Αντωνία θυγάτηρ Γρηγορίου Χρονοπούλου, τεκούσα εκ κλεψιγαμίας μετά του Αναστασίου Κυριλλοπούλου τέκνον άρρεν και επιδιώκουσα την απόκρυψιν της πράξεώς της εφόνευσε και ενεταφίασε τούτο πλησίον της οικίας της. Ανακαλυφθείσα όμως υπό των αστυνομικών οργάνων συνελήφθη και απεστάλη εις τον αρμόδιον εισαγγελέα.

-ΕΠΕΔΟΘΗΣΑΝ μηνύσεις κατά του Φωτίου Καραδημήτρη, Πηνελόπης χήρας Σπυρίδου και Καλογ. Παπούλια διότι ενώ ήσαν χρεώσται εις τον συνεταιρισμόν των υπεξήρεσαν τον ενεχυριασμένον σταφιδόκαρπόν των και τον επώλησαν. Επίσης μηνύσεις επεδόθησαν και κατά των αγοραστών εμπόρων προς στιγματισμόν δε των κακοπίστων τούτων συνεταίρων τα ονόματά των θέλουσιν τοιχοκολληθή εις όλους γενικώς τους συνεταιρισμούς.

-ΔΙΑ του ατμοπλοίου “Μorava” αφίχθη η πρώτη αποστολή εκ 2.500 βαρελίων λιπασμάτων «Νιτρογέν» λίαν γνωστών ανά την Μεσσηνίαν δια την αποτελεσματικότητά των.

-ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΝ λειτουργεί εν τη Γεωπονική Σχολή Καλαμών, υπό την διεύθυνσιν του Νομοκτηνιάτρου Μεσσηνίας. Εφαρμόζονται τα τελειότερα μέσα διαγνώσεως όλων των νοσημάτων. Εκτελούνται χειρουργικαί επεμβάσεις μικροσκοπικαί εξετάσεις, χημικαί αναλύσεις.