Τέλος Οκτωβρίου η μερική ανάπλαση της Υπαπαντής

Τέλος Οκτωβρίου  η μερική ανάπλαση της Υπαπαντής

Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η αντιπαράθεση Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας και των παρατάξεων των μειοψηφιών συνεχίστηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρίως στα θέματα που αφορούσαν παρατάσεις έργων. Ένα από αυτά ήταν και η ανάπλαση της Υπαπαντής, έργο που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τις αρχές του 2022 και χθες πήρε παράταση μέχρι σχεδόν το τέλος Οκτωβρίου. 

Χθες έγινε λόγος για τη σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), που κρίθηκε, σύμφωνα με την εισήγηση, απαραίτητη, προκειμένου να τροποποιηθούν οι συμβατικές ποσότητες εργασιών και να συμπεριλάβει: ι) τη διόρθωση προ μετρητικών σφαλμάτων της μελέτης, όπως προέκυψαν έπειτα από αναλυτικές επιμετρήσεις και ιι) τις απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα της εκτέλεσης του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής του όπως αναλύονται στην συνέχεια.

Επίσης, συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για να καθορισθούν τιμές για συνολικά έντεκα (11) νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα της εκτέλεσης του έργου.

Το σύνολο των δαπανών των νέων εργασιών ανέρχεται σε 58.209,71 ευρώ και καλύπτεται πλήρως από το κονδύλι των απροβλέπτων, που ανέρχεται σε 78.552,46 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 746.225,02 ευρώ και είναι μειωτικός, διότι εξαιρέθηκε τμήμα του έργου λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων – ανασκαφών από την αρχαιολογική υπηρεσία, σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου, ύψους 757.494,15  ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης σχολίασε ότι «εν μέσω δύο κρίσεων (πανδημία και ενεργειακή) είναι πολύ φυσικό να υπάρχει μια καθυστέρηση στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Ιδιαίτερα η σημερινή παγκόσμια κατάσταση έχει ανατρέψει συνολικά την εικόνα στο χώρο των έργων, αφού οι τιμές των πρώτων υλών αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο».

Α.Π.