«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Ιανουαρίου 1923: Πως θα λειτουργήσει εν Καλάμαις βρεφοκομικός σταθμός

«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Ιανουαρίου 1923: Πως θα λειτουργήσει εν Καλάμαις βρεφοκομικός σταθμός

Ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός ως γνωστόν ανήγγειλεν εις τον Δήμαρχον την απόφασίν του περί ιδρύσεως εν Καλάμαις βρεφοκομικού σταθμού, εις ον θα ευρίσκουν πάσαν περίθαλψιν τα βρέφη των προσφύγων. Παρεκτός της εξευρέσεως οικήματος εκ 5 τουλάχιστον δωματίων, δια την οποίαν ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός παρακαλεί τον Δήμαρχον όπως ενεργήση, δια νεωτέρου του εγγράφου ζητεί πληροφορίας εάν υπάρχουν ενταύθα ειδικοί παιδίατροι τους οποίους σκέπτεται να χρησιμοποιήση δια τα ασθενή των βρεφών, προς τούτοις δε εάν εκ των κυριών και δεσποινίδων της πόλεως υπάρχουν αι διατεθειμέναι να αναλάβουν την δωρεάν εν τω βρεφοκομικώ σταθμώ επίβλεψιν, ως και αλλαχού της Ελλάδος γίνεται.

Ο ιδρυόμενος βρεφοκομικός σταθμός δεν θα διαλυθή ως εκλείψουν οι λόγοι οι επιβαλόντες την σύστασίν του, αλλά θα διατηρηθή δεχόμενος βρέφη και έκθετα εξ όλων των μερών της Μεσσηνίας.

Προς τον σκοπόν τούτον ο ενταύθα αντιπρόσωπος του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού κ. Λούης πρόκειται να συναντηθή μετά του Θεμ. Κουτσομητοπούλου, όπως συνεννοηθή μετ’ αυτού δια το Παπαδοπούλειον Κληροδότημα και κανονίσουν από κοινού ζητήματα σχετικά προς την λειτουργίαν του βρεφοκομικού σταθμού.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 13 Ιανουαρίου 1923
Κατόπιν προσκλήσεως του δημάρχου προσήλθον χθες την πρωίαν εις το δημαρχείον η πρόεδρος του Συλλόγου Κυριών Ευστ. Κωστοπούλου μετά της συμβούλου κυρίας Σταματελάκη και γραμματέως δεσποινίδος Ελένης Μασουρίδου.

Ο δήμαρχος ανεκοίνωσε το αποσταλέν προς αυτόν γνωστόν έγγραφον του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού περί ιδρύσεως ενταύθα βρεφοκομικού σταθμού, του οποίου την επίβλεψιν και επιτήρησιν παρεκάλεσεν ο δήμαρχος όπως αναλάβη ο Σύλλογος των Κυριών. Η κα Κωστοπούλου εδήλωσεν εις τον δήμαρχον ότι ο σύλλογος προθύμως θέλει αναλάβη υπό την επιτήρησίν του εν τοιούτον ίδρυμα του οποίου ο προορισμός είναι τόσον ευεργετικός, ότι δε προς τούτο θέλει καλέση το διοικητικόν συμβούλιον του Συλλόγου δια τον οριστικόν διακανονισμόν του ζητήματος.

Η ενίσχυσις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Ο δήμαρχος κατόπιν ανεκοίνωσεν ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέστειλε προς αυτόν χίλια ημερολόγια, όπως διατεθώσιν παρά των κυριών και δεσποινίδων της πόλεως, παρεκάλεσε δε όπως και τούτων την διάθεσιν αναλάβη ο σύλλογος, της κας προέδρου προθύμως αποδεχθείσης, ανέλαβε δε συνάμα, όπως διακανονίση τα της διαθέσεως αυτών δι’ επιτροπών εκ κυριών και δεσποινίδων της πόλεως διηρημένων εις τμήματα και εις διάφορα σημεία της πόλεως. Ως ημέρα διαθέσεως τούτων ωρίσθη η προσεχής Τετάρτη. Έκαστον ημερολόγιον τιμάται δραχμής προκειμένου όπως περί συνδρομής του Ερυθρού Σταυρού, υπέρ ου ο έρανος επαφίεται εις την εκτίμησιν των συμπολιτών.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Ιανουαρίου 1923
Κατ’ ιδιαιτέρας εξ Αθηνών πληροφορίας μας ο ενταύθα Βρεφοκομικός Σταθμός κατ’ απόφασιν του εν Αθήναις αντιπροσώπου του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού θα λειτουργήση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του προσεχούς μηνός Φεβρουαρίου, εξευρισκομένου εν τω μεταξύ του καταλλήλου οικήματος και αποστελλομένων εξ Αθηνών όλων των αναγκαιούντων ειδών δια την λειτουργίαν του.