«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Μαρτίου 1923: Και εν Καλάμαις η Αστυνομία των Πόλεων

«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Μαρτίου 1923: Και εν Καλάμαις η Αστυνομία των Πόλεων

Ο Υπουργός των Εσωτερικών κ. Παπανδρέου ομιλών εν Αθήναις δια το Σώμα της Αστυνομίας των Πόλεων εις ο στηρίζει πολλάς ελπίδας, είπε μεταξύ των άλλων τα εξής: «Λίαν συντόμως η Αστυνομία των Πόλεων θα εγκατασταθή εν Αθήναις και Πειραιεί, θα επιληφθώ δε της πρώτης ευκαιρίας όπως αύτη λειτουργήση και εις τας Καλάμας.

Πλην των άλλων έχω υπόψη και το σχετικόν ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Καλαμών, αντελήφθην δε κατά την εκεί μετάβασίν μου, ότι η εφαρμογή του συστήματος τούτου, το οποίον τόσα αγαθά αποτελέσματα παρουσίασεν εν Πάτραις και αλλαχού, αποτελεί πόθον της πόλεως των Καλαμών.

Ήδη εις το ειδικόν σχολείον εκπαιδεύονται αρκετοί υπαξιωματικοί και πολίται της Αστυνομίας των πόλεων, ο αριθμός δε των μελλόντων εντός ολίγου να εξέλθουν της σχολής μού επιτρέπει να παράσχω την διαβεβαίωσιν ότι πολύ ταχέως θα λειτουργήση και εις την μεσσηνιακήν πρωτεύουσαν η Αστυνομία Πόλεων».

Εν συνεχεία ο Υπουργός έξεφρασε την ικανοποίησίν του δια το άριστον σημείον εις ο ευρίσκεται η δημοσία ασφάλεια εν Μεσσηνία.