Διαγωνισμός για παρεμβάσεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας

Διαγωνισμός για παρεμβάσεις  σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας

Υποβολή προσφορών έως 1η Νοεμβρίου, εκτιμώμενη αξία σύμβασης 212.590 ευρώ

Καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Παρεμβάσεις σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας, για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017» αποφάσισε στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) ανέρχεται σε 212.590 ευρώ, ενώ το αντικείμενο αφορά στην εκτέλεση όλων των οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 3/2022 μελέτης.

Η μελέτη αφορά στους εξής ιδιόκτητους παιδικούς σταθμούς:

1) Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Κυπαρισσίας. 2) Δημοτικός παιδικός Σταθμός Φιλιατρών.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στους σταθμούς είναι οικοδομικές όπως καθαιρέσεις, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, χωρίσματα, επιχρίσματα, επιστρώσεις, επενδύσεις, ξύλινες κατασκευές (ερμάρια), μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα, προστατευτικά), αντικατάσταση κάποιων κουφωμάτων, κατασκευή WC ΑΜΕΑ, ραμπών ΑμεΑ, διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων, σημειακοί χρωματισμοί και μικρής κλίμακας ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα δίκτυα όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού των κτηρίων, σε ποσοστό μικρότερο του 10% της συνολικής δαπάνης εργασιών, αναγκαία για τη σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στη μελέτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 1η/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 4η/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

Στην ίδια συνεδρίαση της Ο.Ε. ελήφθη απόφαση με αριθμό 254/2022 για ορισμό μελών της επιτροπής για τον ως άνω διαγωνισμό.

Του Ηλία Γιαννόπουλου

Φωτογραφία Αρχείου