Δημοπρατείται στις 22 Νοεμβρίου η παράκαμψη της Γιάλοβας

Δημοπρατείται στις 22 Νοεμβρίου η παράκαμψη της Γιάλοβας

Στον “αέρα” ο διαγωνισμός από το υπουργείο Υποδομών με 37,3 εκτ. ευρώ

Για τις 22 Νοεμβρίου ορίσθηκε η καταληκτική ημερομηνία δημοπράτησης του μεγάλου έργου που αφορά στην παράκαμψη της Γιάλοβας με προϋπολογισμό 37.350.000 ευρώ (με το ΦΠΑ) και προαίρεση 3.150.000 ευρώ (με το ΦΠΑ).

Χθες το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Διεύθυνση Οδικών Υποδομών δημοσίευσε επίσημα το διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού (Τμήμα παράκαμψη Γιάλοβα Π.Ε. Μεσσηνίας)».

Διαγωνισμός

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ Δ.Ε., μέχρι τις 11.00 το πρωί στις 22 Νοεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου στις 10.00 το πρωί.

Το έργο, που θα πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, αφορά στη βελτίωση τμήματος μήκους 3,5 χλμ. της υφιστάμενης 9ης εθνικής οδού και στην κατασκευή νέου τμήματος μήκους 4,2 χλμ. για την παράκαμψη του οικισμού Γιάλοβας.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μ., με ενιαίο οδόστρωμα και μήκος περίπου 7,7 χλμ. με τα συνοδά της έργα (ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, cut & cover, τεχνικά έργα γεφύρωσης ρεμάτων, έργα αντιστήριξης πρανών – οπλισμένων επιχωμάτων, άνω διάβαση υφιστάμενης οδού, ηλεκτροφωτισμός, διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων κ.ά.).

Με 3 εκατ. προαίρεση

Επίσης, στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης & οριζόντιας), ασφάλισης, αποχέτευσης – αποστράγγισης, μετατόπισης – αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ/ΔΕΚΟ κ.λπ.

Ο κύριος του έργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 3.150.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός δεκαοκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης της εργολαβίας και θα αφορά στα εξής:

•Ισόπεδος κόμβος μορφής κυκλικής στη ΧΘ 1+100

•Σύνολο του παράπλευρου δικτύου και κάθετες οδοί

•Διευθέτηση χειμάρρων (Ρέμα Ξερολάγκαδο, Ρέμα Γιανούζαγα, Ρέμα Ξεριά).

Β.Β.