Δήμος Τριφυλίας: Συμμετέχει στην αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ

Δήμος Τριφυλίας: Συμμετέχει στην αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ

Στην κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ, αρχών και φορέων, για την υπουργική απόφαση Γεωργαντά σχετικά με την Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ, συμμετέχει ο Δήμος Τριφυλίας.

Στη χθεσινή συνεδρίαση, μάλιστα, της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθη απόφαση στο θέμα «Ορισμός δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου Τριφυλίας σχετικά με την άσκηση και συζήτηση αίτησης ακύρωσης, ενώπιον του ΣτΕ, κατά της αριθ. 1773/251445 απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4641/Β’ /02-09-2022), καθώς και για κατάθεση υπομνήματος επί τριτανακοπής».

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΜΧΙΩΗΕ-ΘΤ4 και σε αυτή αναγράφεται ότι η Ο.Ε. «αποφασίζει ομόφωνα: Εξουσιοδοτεί, δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και ορίζει τη Δικηγορική Εταιρεία “Φίλιππος Σπυρόπουλος” (ΑΦΜ 997419694), όπως: – ασκήσει αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της αριθ. 1773/251445 απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4641/Β’ /02- 09-2022), Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3401/144590/22.12.2016 απόφασης του υπουργού και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αντικατάσταση της αρ. 3247/137259/ 06.12.2016 απόφασης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 2955/120333/26.10.2016 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’3603), (Β’ 4460) και παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής

-καταθέσει υπόμνημα προς απόκρουση της τριτανακοπής που έχει ασκήσει η εταιρεία με την επωνυμία “Argosparta ΑΕ” κατά της αριθ. 1149/2022 απόφασης του ΣτΕ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 271/2022».

Του Ηλία Γιαννόπουλου