Έργα αποχέτευσης ομβρίων για ανάσχεση πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Καλαμάτας

Έργα αποχέτευσης ομβρίων  για ανάσχεση πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Καλαμάτας

Με αφορμή την αποτροπή κινδύνων εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών σε υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες κατά την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινόμενων, κι έπειτα από σχετικά αιτήματα προέδρων Κοινοτήτων, η ΔΕΥΑΚ εκπόνησε προμελέτη για την κατασκευή των άμεσα αναγκαίων τεχνικών έργων, με σκοπό να εκτονωθούν οι πλημμυρικές ροές και να αποσυμφορηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας.

Το θέμα θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την προμελέτη προβλέπεται η κατασκευή: α) αγωγών αποχέτευσης ομβρίων καταλλήλων διαμέτρων και υλικού, β) υδροσυλλογών ομβρίων υδάτων και γ) ανοικτών τάφρων. Η προεκτίμηση της δαπάνης για την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών έργων ανέρχεται σε 480.000 ευρώ.

Η ΔΕΥΑΚ αδυνατεί, σύμφωνα με την εισήγηση, “οικονομικά να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει το χρέος της προς το Δήμο Καλαμάτας, το οποίο έχει διευθετηθεί με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 225/2009 (ΑΔΣ ΔΕΥΑΚ) και 422/2009 (ΑΔΣ Καλαμάτας).

Δεδομένου ότι η αρμοδιότητα των Δήμων για σχεδιασμό και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, στο μέτρο που συμπίπτει με τις ανωτέρω αρμοδιότητες των ΔΕΥΑ, περιγράφεται στο νόμο ως συντρέχουσα, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 1361/2020 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προτείνεται η σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και ΔΕΥΑΚ, ώστε η χρηματοδότηση του έργου να γίνει από πόρους της ΔΕΥΑΚ με ταυτόχρονη, ισόποση αφαίρεση της δαπάνης από το χρέος που έχει η επιχείρησή μας προς το Δήμο Καλαμάτας, γεγονός που θα συμβάλλει στην ταχύτερη διευθέτησή του.

Επισημαίνεται ότι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την κατασκευή έργων με αυτό το αντικείμενο και θα αναλάβει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, των τευχών δημοπράτησης, τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο, καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής αυτού.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με έγγραφό της ενημερώνει ότι δεν έχει αντίρρηση για την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου από τη ΔΕΥΑΚ, δεδομένους του φόρτου εργασίας που έχει, αλλά και της φύσης του αντικειμένου του έργου, στο οποίο η ΔΕΥΑΚ διαθέτει επαρκή εμπειρία.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με αντίστοιχο έγγραφό της, ενημερώνει ότι η χρηματοδότηση του έργου από τη ΔΕΥΑΚ με ταυτόχρονο συμψηφισμό της οφειλής της επιχείρησης προς το Δήμο είναι εφικτή και ήδη εφαρμόζεται σε έργο αποχέτευσης ακαθάρτων που υλοποιείται από τη ΔΕΥΑΚ, για το οποίο έχει συναφθεί σχετική προγραμματική σύμβαση.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμεθα την έναρξη των διαδικασιών σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αποτροπή κινδύνου καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα». Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης θα συνταχθεί και θα εγκριθεί μετά τη σύνταξη της οριστικής μελέτης του έργου, την οποία θα εκπονήσει η ΔΕΥΑΚ”.

Α.Π.