«Εξοικονομώ – Επιχειρώ» με επιδότηση 50%

«Εξοικονομώ – Επιχειρώ» με επιδότηση 50%

Προδημοσιεύτηκε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου ο οδηγός του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ. Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Ποσά που αρχίζουν από 20.000 ευρώ και φτάνουν έως και 250.000 ευρώ «μοιράζει» το κράτος σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να «θωρακιστούν» ενεργειακά.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο προϋπολογισμός του θα κατανεμηθεί ως εξής:

•100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών.

•100 εκατ. ευρώ για τον Κλάδο του Τουρισμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αναβάθμιση του κτηριακού κελύφους και των συστημάτων φωτισμού, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού χώρων, εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά.

Ειδικότερα:

•Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ

•Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000  έως και 500.000 ευρώ. Η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Για κάθε πρόταση έργου που θα υποβληθεί, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος ορίζεται οι εξής:

•Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

•Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%

•Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες επεμβάσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

*επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης

*επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών

*επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

*επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

*επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),

*επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

*επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών,

*εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο

*συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
Έως 23/01/2023 με επιδότηση έως 75%

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Οι επιχειρήσεις (νέες ή υφιστάμενες) πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και, ατομικές επιχειρήσεις.

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δε δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 ευρώ) και δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 ευρώ). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ενισχύσεων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ το όριο είναι 2 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έργο, ενώ στην περίπτωση ενισχύσεων για επαγγελματική κατάρτιση το όριο είναι 2 εκατ. ευρώ ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Η επιδότηση ανέρχεται έως και 75%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι υφιστάμενες που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β ́ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και νέες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:

•Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

•Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν στα ακόλουθα:

•ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0

•αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού

•σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών

•εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους

•διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων

•μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:

•μηχανολογικό εξοπλισμό

•κτηριακές εγκαταστάσεις

•ειδικές εγκαταστάσεις κτηριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G

•εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου

•ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού

•υπηρεσίες ασφάλειας IT

•υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων

•πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

•κόστη πιστοποίησης

•τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών

•συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

•εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 0.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ημερομηνία έναρξης: 23/11/2022

Hμερομηνία λήξης: 23/01/2023

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70%
«Αγροδιατροφή – Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων»

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι είναι οι κάτωθι επιχειρηματικές μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία

β. Συνεταιρισμός

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

στ. ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για την υπαγωγή απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή

β. επιχορήγηση (έως 70%)

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ημερομηνία έναρξης: 3/10/2022

Ημερομηνία λήξης: 30/12/2022

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος