Νέες υποτροφίες «εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη» από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Νέες υποτροφίες  «εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη» από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών ή Τμημάτων Υγείας των Πανεπιστημίων της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, προκήρυξε το Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει η παρακάτω κατηγορία φοιτητών:

Χορηγούνται «εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη» οκτώ (8) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες που φοιτούν σε Τμήματα ή Σχολές Υγείας των ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διέμεναν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στη Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24.100, Καλαμάτα.

Ημερομηνίες και ώρες κατάθεσης Δικαιολογητικών:

Παρασκευή 25/11/2022 και ώρα: 17:00-19:00

Σάββατο 26/11/2022 και ώρα: 10:00-12:00

Εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή, η δε 26η Νοεμβρίου 2022 είναι η καταληκτική ημερομηνία και πέραν αυτής δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Τηλ. επικοινωνίας: 6937482151

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:taamfimm@yahoo.gr)

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (Να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας να αναγράφονται όλα ευκρινώς, η Κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών ή η αιτούσα). Το πρότυπο της αιτήσεως χορηγείται από τη Γραμματεία του Ταμείου.

2. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

3. Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής (Πρωτότυπη).

5. α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας του προηγουμένου οικονομικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του αιτούντος (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε κατατίθεται Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει φορολογική και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο αιτών ή οι γονείς του, φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος).

και β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικογενειακή και ατομική η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα εις την οικεία ΔΟΥ (σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, τότε κατατίθεται Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει Ε9 και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υποβάλλει ο αιτών ή οι γονείς του Ε9).

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) Η ελληνική ιθαγένεια, β) Η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών) και γ) Καταγωγή και μόνιμη κατοικία (πρωτότυπο).

7. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου ότι δε λαμβάνει ή δεν πρόκειται να λάβει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή (Πρωτότυπη)

8. Βεβαίωση από τον εφημέριο της ενορίας ότι ο/η αιτών/ουσα είναι κάτοικος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του στην Ανωτάτη Εκπαίδευση (πρωτότυπη)

9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος.

10. Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του/της αιτούντος θα βοηθούσε στην καλυτέρα αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και να κατατεθεί από τον/την ίδιο/α τον φοιτητή/ φοιτήτρια.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 500 ευρώ μηνιαίως. Ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει την υποτροφία έως τη λήψη του πτυχίου του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών του Τμήματος φοιτήσεώς του, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Ευχαριστίες

Να σημειωθεί πως η προκήρυξη αυτή είναι η δεύτερη κατά το έτος 2022 και οι υποτροφίες που θα διατεθούν σε φοιτητές των Σχολών και Τμημάτων Υγείας προέρχονται από τη σημαντική χρηματική ενίσχυση της κας Παναγιώτας Τσόπελα-Αποστολάκη εις μνήμην του συζύγου της Βασιλείου.

Δοθείσης της ευκαιρίας ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ευχαριστούν θερμά την κα Παναγιώτα Τσόπελα-Αποστολάκη και εύχονται η προσφορά της να βρει μιμητές.

Με την εν λόγω προκήρυξη, μάλιστα, οι υποτροφίες που έχει χορηγήσει και συνεχίζει να χορηγεί από το 2010 η Εκκλησία της Μεσσηνίας, αυτά τα δύσκολα έτη για την Ελλάδα, σε απόρους φοιτητές είναι 98, το δε χρηματικό ποσό που έχει διατεθεί μέχρι τώρα και θα διατεθεί το 2022, ανέρχεται στο 1.100.000.

Επιπλέον των υποτροφιών, σημαντικό ποσό έχει διατεθεί ως έκτακτο φοιτητικό βοήθημα σε 160 φοιτητές της Μεσσηνίας