Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ Υπουργείον Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως γνωρίζει δι’ εγγράφου του, προς την ενταύθα Νομαρχίαν, ότι η μετονομασία του βρεφοκομείου από «Παπαδοπούλειον» εις «Δημοτικόν» τυγχάνει ανέφικτος, καθόσον κατά το άρθρον 20 του Συντάγματος η τροποποίησις διατάξεων της διαθήκης απαγορεύεται απολύτως, δεδομένου ότι δια να γίνη μετονομασία δέον να τροποποιηθή ωρισμένη διάταξις της διαθήκης, ορίζουσα ότι το δια της καταλειπομένης περιουσίας συσταθησόμενον βρεφοκομείον δέον να ονομασθή «Παπαδοπούλειον».

-ΠΡΟΧΘΕΣ παρά την ενταύθα συνοικίαν Υπαπαντής ανευρέθη αρτιγέννητον βρέφος άρρεν εκτεθειμένον. Η Χωροφυλακή απέστειλε τούτο προς την Δημοτικήν Αρχήν δια τα καθ’ εαυτήν.

-ΚΑΤΟΠΙΝ διαταγής του Υπουργείου Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως διακόπτεται η περαιτέρω απονομή συντάξεως από 1ης Οκτωβρίου ε.έ. από τον συνταξιούχον ανάπηρον πολέμου Φιλόθεον Καλέμην, καθόσον η πάθησις δι’ ην εκρίθη ούτος ανίκανος είναι άσχετος με τας κακουχίας της υπηρεσίας του εν τη Χωροφυλακή.