Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΡΦΑΡΑ (του ανταποκριτού μας). Η κωμόπολίς μας απέκτησεν επιτέλους έναν αστυνόμον, τον κ. Ιωάν. Φιλντίσην, που αποτελεί εγγύησιν και δια την τήρησιν της δημοσίας ασφαλείας και δια την διεξαγωγήν ποικίλων υπηρεσιών, ας έχει εις μίαν κωμόπολιν ένας αστυνόμος που θέλει να εργάσθη δημιουργικά εκτός των αποκλειστικώς κυρίων αυτού έργων. 

Η επιδημία του Δαγκείου δεν εσημείωσεν ενταύθα πολλά κρούσματα επί τω λόγω ότι ο αστυνόμος επέβαλε μέτρα καθαριότητος μοναδικής και επεστάτησεν αγρύπνως εις την αυστηράν εφαρμογήν των μέτρων αυτών. Όταν υπάρχουν αστυνομικά όργανα με τοιαύτην επαγγελματικήν συνείδησιν τιμούν ασφαλώς το σώμα της Χωροφυλακής.

-ΚΑΤΑ πληροφορίας εκ Βουδαπέστης εις την νήσον Αγίας Μαργαρίτας ωργανώθη κατά τας αρχάς Σεπτεμβρίου ε.έ. έκθεσις του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Ουγγαρίας, στεφθείσα υπό πλήρους επιτυχίας. Εις την έκθεσιν ταύτην μετέσχε και ο ΑΣΟ δια σειράς εκλεκτών ποιοτήτων σταφιδοκάρπου και γλυκισμάτων εκ σταφίδος.

Η ελλανόδικος επιτροπή της εκθέσεως απένειμεν εις τον ΑΣΟ το χρυσούν βραβείον, δια το άριστον των εκθεμάτων συνδοεύσασα την απονομήν δια κολακευτικωτάτου εγγράφου της.