Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ Υπουργείον Στρατιωτικών δια διαταγής του προς τας Στρατιωτικάς Αρχάς του Κράτους αντέλλεται όπως παράσχουν πάσαν ευκολίαν δια την επιτυχίαν του προσεχούς ενεργηθησομένου υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εράνου. Αι μονάδες του στρατεύματος, τα στρατιωτικά καταστήματα και αι υπηρεσίαι παραγγέλλονται όπως ενεργήσουν έρανον, το προϊόν του οποίου να αποστείλωσιν εις τα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού.

-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ χθες εις τας Αρχάς παρά του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι έξωθι της Αταλάντης συνελήφθη υπό του υπό τον Μακρυγιάννην αποσπάσματος ο δράστης της κατά του Λουκά Τσουρέλη, γενομένης ληστείας Κ. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ωμολόγησε την πράξιν του.

-ΔΙΑ διατάγματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ορίζεται ο αριθμός των διοριστέων παρέδρων εις τα Ειρηνοδικεία. Κατ’ αυτό μεταξύ των άλλων ορίζεται, ότι ανά εις πάρεδρος διορίζεται εις τα Ειρηνοδικεία Καλαμών, Κυπαρισσίας, Τριπόλεως και Σπάρτης.

-Η καλαματιανή σκόνη εις τας κεντρικάς οδούς τας περισσότερον πολυσυχνάστους είναι αληθινή πληγή Φαραώ. Η Δημοτική Αρχή οπωσδήποτε θα ήτο δυνατόν να λάβη μέτρα δια την εξακολούθησιν του καταβρέγματος, και δια λόγους άλλως τε στοιχειώδους Υγιεινής, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον οι σωφέρ της Δημοτικής Υπηρεσίας διατηρούνται εισέτι.