«ΘΑΡΡΟΣ» 14 Φεβρουαρίου 1924: Το προχθεσινόν τραγικόν δυστύχημα εκ καταρρεύσεως μιας οικίας

«ΘΑΡΡΟΣ» 14 Φεβρουαρίου 1924: Το προχθεσινόν τραγικόν δυστύχημα εκ καταρρεύσεως μιας οικίας

Είναι φρικώδες και ανατριχιαστικόν το θέαμα εις το οποίον ευρέθη χθες η πόλις αντιμετωπίζουσα εις τον Ναόν των Ταξιαρχών Στρατώνος τρία θύματα της προπαρελθούσης νυκτός, τα οποία εύρον οικτρόν θάνατον υπό τα ερείπια καταπεσούσης εκ της βροχής οικίας παρά την οδόν Ταϋγέτου.

Την προπαρελθούσαν νύκτα περί την πρώτην πρωινήν ώραν εκ των συνεχών ραγδαίων βροχών παθούσα καθίζησιν η νοτιοδυτική πλευρά της παρά την οδόν Ταϋγέτου πλινθοκτίστου οικίας του παντοπώλου Χρ. Μασουρίδου, κατέπεσεν εξ ολοκλήρου επί του παραπλεύρως οικίσκου της Ουρανίας Σκλήρη, όπου κατώκουν οι ατυχείς εργάται αρτοποιείου Ιωάν. Φ. Γιαννακουρέας δεκαοκταετής την ηλικίαν και Γεώργιος Ξεροβάσιλας, εικοσιοκταετής, αμφότεροι καταγόμενοι εκ του χωρίου Νομιτσής της Λακωνίας και ο παρ’ αυτών φιλοξενούμενος την νύκτα εκείνην συγγενής των Κωνσταντίνος Αρκουδέας, τριακονταοκταετής την ηλικίαν, καταγόμενος εκ του χωρίου Πολιάνα της Επαρχίας Οιτύλου, ο ελθών ενταύθα δι’ υπόθεσίν του.

Εκ του δημιουργηθέντος εκ της πτώσεως κρότου αφυπνίσθησαν οι γείτονες, εκ των πρώτων δε έσπευσεν ο κατά την ώραν εκείνην ξύπνιος αρτοποιός κ. Μανούσος. Ουδείς όμως εκ της επελθούσης συγχύσεως κατόρθωνε να επιχειρήση τι προς σωτηρίαν των θυμάτων, των οποίων αι οιμωγαί ευκρινώς ηκούοντο εν αρχή δια να παύσωσι μετ’ ολίγον.

Επί τόπου κατέφθασεν ο επί της καταδιώξεως ενωμοτάρχης Π. Βιργίνιος, ο διευθυντής του πρώτου αστυνομικού τμήματος υπομοίραρχος Γ. Γαρδελέας, πάντες δε επεδόθησαν αμέσως μετά των χωροφυλάκων εις την εκταφήν των καταπλακωθέντων, μόλις δε κατά την τρίτην πρωινήν μετά πολλάς βασάνους ανεσύρθησαν εκ των ερειπίων τα πτώματα των ατυχών θυμάτων παραμορφωμένα.

Τα πτώματα περί την 4ην πρωινήν ώραν μετεφέρθησαν δι’ ενός των διτρόχων της Δημαρχίας εις τον ναόν των Ταξιαρχών Στρατώνος, όπου και εναπετέθησαν.

Το πρώτον πάτωμα της καταρρευσάσης οικίας κατώκουν πρόσφυγες, εις το ισόγειον δε ο Ισραηλίτης σαρωθροποιός Δαυίδ Σαλάριος μετά της οικογενείας του. Εκ των ενοίκων της οικίας ουδείς έπαθε, καθώς επίσης και ο παραπλεύρως του οικίσκου ένοικος συγγενής των θυμάτων γέρων Ιωάν. Γιαννακουρέας, ο οποίος εξήλθεν αβλαβής τη βοηθεία των προσδραμόντων.

Η κηδεία των θυμάτων εγένετο την 5ην απογευματινήν ώραν της χθες.

Oι ένοικοι εξήχθησαν τη βοηθεία των προστρεξάντων, ιδιαιτέρως δε είμεθα υποχρεωμένοι να κάμωμεν εύφημον μνείαν των αστυνομικών και του ενωμοτάρχου Βιργινίου, ο οποίος όντως επεδείξατο χαρακτηριστικήν αυταπάρνησιν.

Ανακρίσεων επελήφθη ο υπομοίραρχος κ. Γαρδελέας. Ο ένοικος του ισογείου της καταρρευσάσης οικίας σαρωθροποιός Ισραηλίτης Δαυίδ Σαλάριος, τον οποίον είδομεν, μας είπεν ότι αναγιγνώσκων εφημερίδα περί το μεσονύκτιον αντελήφθη πίπτοντας μικρούς λίθους εκ του τοίχου, υποπτεύθη δε εκ τούτου κίνδυνον, παρώτρυνε την σύζυγόν του και παρέλαβον τα κοιμώμενα δύο μικρά τέκνα των και μετέβησαν εις το δωμάτιον της ανατολικής πλευράς, οπότε μετά ώραν περίπου κατέπεσε μετά πατάγου η δυτική τοιαύτη.

Έντρομοι, λέγει, εξήλθομεν της οικίας με τα ρούχα του ύπνου, όπου ο ευγενέστατος ενωμοτάρχης Βιργίνιος είχε την καλωσύνην να μου προσφέρη τον μανδύαν του με τον οποίον με βλέπετε ήδη και τον οποίον δεν δύναμαι παρά να ευγνωμονώ, άλλος δε κύριος μοι προσέφερεν εξωτερικά ενδύματα και μας περιέθαλψεν εις στιγμήν τρόμου εκ του επελθόντος όλως απροόπτως ατυχήματος εκ του οποίου εσώθημεν ως εκ θαύματος.

Τα έπιπλα και σκεύη των ενοίκων εξήχθησαν παρά των εργατών του συνεργείου του Δήμου οι οποίοι προσέτρεξαν ειδοποιηθέντες παρά της αστυνομίας.