Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Καλαμάτας

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Καλαμάτας

Στη διενέργεια πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με αντικείμενο «Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Καλαμάτας» προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας, σε υλοποίηση σχετικής δέσμευσης του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου.

Για τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών απόφαση έλαβε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Στόχος
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Καλαμάτας.

Κύριος στόχος είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη, που θα συμβάλει στην περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη, με αποτελεσματική και συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στο παράκτιο μέτωπο της πόλης, με παρεμβάσεις που θα πρέπει να υποστηρίζονται από ολοκληρωμένη θεώρηση που αφορά στην ευρύτερη περιοχή, κατ’ επέκταση ολόκληρη, της πόλης.

Επιδίωξη του Δήμου είναι να προκύψει ένα συνολικό αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, που θα ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και θα στοχεύει στην αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου ως ενιαίου αντιληπτικά συνόλου, με σκοπό:

Αναβάθμιση του επιπέδου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τεχνικών υποδομών, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων και, γενικότερα, βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Καλαμάτας ως διεθνούς προορισμού τουρισμού και αναψυχής.

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τόνωση της επιχειρηματικότητας και αύξηση της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας.

Προώθηση περιβαλλοντικού σχεδιασμού με βιοκλιματικές μεθόδους δόμησης των δημόσιων χώρων, ενεργειακή εξοικονόμηση, περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων και υδατικών πόρων.

Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο παράκτιο μέτωπο, με έμφαση στην προσβασιμότητα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Σύνδεση του θαλάσσιου μετώπου με τον ιστό της πόλης στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης με εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη ως βασικών προϋποθέσεων για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του παράκτιου μετώπου με τη δημιουργία ενός άρτια λειτουργικού χώρου που θα έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα και θα αποτελεί σημείο αναφοράς κατοίκων και επισκεπτών με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της Τέχνης και της Επιστήμης.

Τονίζεται ότι η μελέτη θα λαμβάνει υπόψη:  Τις κατευθύνσεις του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού όπως αυτές αποτυπώνονται στο Περιφερειακό Πελοποννήσου και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας.

Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που έχουν γίνει αισθητές στο παραλιακό μέτωπο της πόλης καθιστώντας την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα επείγουσα ανάγκη.

Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών.

Η περιοχή
Η υπό μελέτη Παραλιακή Ζώνη αναπτύσσεται μεταξύ των: Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδ. Νέδοντος, οδ. Λυκούργου, οδ. Kρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ. Μάνης και οδ. Ναυαρίνου, ακτογραμμή.

Η υπερτοπική ζώνη ελεύθερων χώρων παρακτίου μετώπου περιλαμβάνει την περιοχή της μαρίνας (33 στρ.) στη Δυτική Παραλία, τη ζώνη ελευθέρων χώρων νότια της οδού Ναυαρίνου στην Ανατολική Παραλία (121 στρ.), με λειτουργίες αναψυχής και πράσινο και, τέλος, στην ΠΕ Δυτικής Παραλίας και δυτικά της μαρίνας τον ελεύθερο παράκτιο χώρο (99 στρ.), καθώς και σε τμήμα της Δυτικής Συνοικίας από το Νέδοντα μέχρι τον Κορδία.

Βραβεία
Για το διαγωνισμό έχει προβλεφθεί να απονεμηθούν τρία (3) βραβεία συνολικής αξίας 35.000 ευρώ, εκτός ΦΠΑ 24%.

Οι επιμέρους αμοιβές των τριών βραβείων (Α’, Β’, Γ’) υπολογίζονται, ως εξής:

Α’ βραβείο 15.000 ευρώ, Β’ βραβείο 12.000 ευρώ, Γ’ βραβείο 8.000 ευρώ. Επιπλέον των παραπάνω, η διοργανώτρια Αρχή μπορεί έπειτα από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό μελετών και μέχρι τρεις, αντί του ποσού των 3.000 ευρώ εκάστη άνευ ΦΠΑ.