Δ.Σ. Τριφυλίας: Επτά παρατηρήσεις Ορκωτού Ελεγκτή για το 2021

Δ.Σ. Τριφυλίας: Επτά παρατηρήσεις Ορκωτού Ελεγκτή για το 2021

Καταψήφισε η αντιπολίτευση, υπερψήφισαν τα μέλη της Δημοτικής Αρχής

Επτά (7) παρατηρήσεις αναγράφονται στην Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Τριφυλίας έτους 2021, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, που συζητήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής και είχαν ως συνέπεια την καταψήφιση του θέματος «Έγκριση ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021 Δήμου Τριφυλίας (Σχ.290/2022 ΑΟΕ)» από σύσσωμη την αντιπολίτευση και την υπερψήφισή του μόνο από τους αντιδημάρχους και τον πρόεδρο του Δ.Σ. Στην παράγραφο της έκθεσης “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη” αναγράφεται:

“Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:

1. Στο πλαίσιο του ελέγχου μας, κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης των λογαριασμών «Έξοδα Εγκαταστάσεως» και «Πάγιο Ενεργητικό» διαπιστώσαμε: α) Στο κονδύλι του Ενεργητικού Γ.ΙΙ. 7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων» ποσού 10.101.285,82 ευρώ περιλαμβάνονται έργα ποσού 6.647.653,47 ευρώ, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, αλλά εξακολουθούν να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς έργων υπό εκτέλεση.

Για τις ανωτέρω ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού 6.647.653,47 ευρώ δεν έχουμε αποκτήσει, σχετικά, επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, ώστε να γνωρίζουμε τόσο την ακριβή αξία που θα έπρεπε να μεταφερθεί στους επί μέρους λογαριασμούς παγίων περιουσιακών στοιχείων όσο και το ύψος των αποσβέσεων και αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων επί αυτών.

Κατά συνέπεια, διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων. β) Δεν έχουν συνταχθεί πλήρως, μέχρι τη χορήγηση της παρούσας έκθεσης ελέγχου, τα φύλλα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα προβλεπόμενα έντυπα και οι υπολογισμοί παραμένουν σε μη ευχερώς ελέγξιμες καταστάσεις.

Επιπρόσθετα, δεν έχει γίνει έλεγχος μεταγραφής των ακινήτων στο Κτηματολόγιο (Ν.4623/2019, ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019) και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δημιουργία ενός επαρκούς περιουσιολογίου με συγκέντρωση των τίτλων κτήσης, αδειών οικοδομής και άλλων εγγραφών που επιβεβαιώνουν την κυριότητα και τα ενδεχόμενα βάρη επί των ακινήτων.

Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις επιδράσεις στην αξία των περιουσιακών στοιχείων στα ίδια κεφάλαια, για την περίπτωση που θα είχε ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος της ακίνητης περιουσίας.

γ) Σύμφωνα με την υπ αριθ. 153/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συντάχθηκε το από 02.06.2015 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για τη μεταφορά παγίων στοιχείων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) συνολικής αναπόσβεστης αξίας ποσού 1.134.904,57 ευρώ, όπως προκύπτει από το Μητρώο Παγίων του Δήμου.

Σχετικά με τα πάγια αυτά, σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την επιστολή- γνωστοποίηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την αρμόδια επιτροπή, η οποία συνέταξε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, υπάρχουν διαφορές τόσο στην αξία των παγίων όσο και στην ακριβή ονομασία τους και, κατά συνέπεια, διατηρούμε επιφύλαξη ως προς τα πάγια που μεταφέρθηκαν στη ΔΕΥΑΤ, καθώς και ως προς την αξία αυτών.

2. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται συμμετοχή του Δήμου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) ποσού 1.134.904,57 ευρώ. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021 για την εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση και, συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία της συμμετοχής αυτής.

3. Ο Δήμος δεν παρακολούθησε τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και τα πάσης φύσεως αποθέματα σε λογιστική – διαχειριστική αποθήκη και δεν προέβη σε απογραφή και αποτίμηση των τελικών αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης 2021. Λόγω έλλειψης επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων στο λογιστικό – διαχειριστικό κύκλωμα των αποθεμάτων, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των αναλώσεων των αποθεμάτων που έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2021, καθώς και την ορθότητα της μη διενέργειας απογραφής και αποτίμησης των τελικών αποθεμάτων της 31.12.2021.

4. Κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων οφειλετών του κονδυλίου του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών» ύψους 2.417.699,93 ευρώ, μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έκθεσης ελέγχου δεν επιβεβαιώθηκαν μέρος αυτών ύψους 1.891.398,07 ευρώ με απευθείας επιστολές επιβεβαίωσης ή με εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση του υπολοίπου αυτού, δε μας παρείχαν σημαντική διασφάλιση κι ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους λογαριασμούς των απαιτήσεων, στα αποτελέσματα χρήσης και προηγούμενων χρήσεων και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου από τυχόν διαφορές που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις.

5. Κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων του κονδυλίου «Προμηθευτές» στάλθηκαν επιστολές επιβεβαίωσης συνολικού ύψους 2.347.161,72 ευρώ, επί του συνόλου υποχρεώσεων συνολικού ποσού 3.009.980,46 ευρώ. Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έκθεσης ελέγχου, επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολές επιβεβαίωσης και με εφαρμογή εναλλακτικών διαδικασιών επιβεβαίωσης, υπόλοιπα που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 79% επί του δείγματος που επελέγη και περίπου 61% επί του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού.

Για τα υπόλοιπα που επελέγησαν και δεν επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες συνολικού ποσού 499.543,67 ευρώ, δεν κατέστη δυνατόν να λάβουμε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια και, συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των εν λόγω υποχρεώσεων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων και στα ίδια κεφάλαια του Δήμου.

6. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας εστάλησαν επιστολές στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για την επιβεβαίωση: α) των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων του Δήμου και β) της ύπαρξης νόμιμων τίτλων των Ακίνητων Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου και τα τυχόν εμπράγματα βάρη επ’ αυτών.

Από την απαντητική επιστολή που λάβαμε από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου προέκυψαν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά του Δήμου ύψους 1,8 εκ. περίπου ευρώ. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί ορθή πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση λόγω της ύπαρξης αξιώσεων και διεκδικήσεων έναντι του Δήμου, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων στα Ίδια Κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

7. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1738/2017 απόφαση του ΣτΕ οι χρήσεις μέχρι και το 2015 έχουν παραγραφεί. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016-2021 και δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη γι’ αυτές τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Επιπρόσθετα, στο Δήμο: α) δεν έχει διενεργηθεί έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές του υπουργείου Οικονομικών έπειτα από αίτημα του υπουργού Εσωτερικών ή του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων έως και το 2021, β) δεν έχει ελεγχθεί κατασταλτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων έως και το 2021. Ως εκ τούτου, δεν έχουν οριστικοποιηθεί τυχόν υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τους εν λόγω ελέγχους».

Του Ηλία Γιαννόπουλου