Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Δήμο Καλαμάτας

Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Δήμο Καλαμάτας

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ», ο Δήμος Καλαμάτας θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας».

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση της πράξης πραγματοποιείται μέσω τριών διακριτών υποέργων. Αυτά είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και αυτοτελή, με ειδικό αντικείμενο το καθένα.

Ειδικότερα: 

Υποέργο 1: «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας» (1.882.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Υποέργο 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση Μελέτης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (37.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Υποέργο 3: «Πλάνο και δράσεις προβολής και επικοινωνίας» (30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Καλαμάτας επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων στην καθημερινή ζωή των πολιτών, εκμεταλλευόμενος, πλήρως, τα οφέλη και αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός.

Οι ψηφιακές λύσεις που δίνουν προτεραιότητα στους πολίτες θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, θα ευνοήσουν μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία, θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης.

Σκοπός της πράξης «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας» είναι η ανάδειξη της δυναμικής του Δήμου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων συστημάτων και υποδομών, οι οποίες εντάσσονται και υλοποιούν ένα ευρύτερο οικοσύστημα έξυπνης πόλης (smart city).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων εφαρμογών και συστημάτων «έξυπνης πόλης» (οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%):

Δράση 1 – Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) (186.806,00 ευρώ). Δράση 4 – Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ (300.0055,60  ευρώ. Δράση 9 – Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων (499.968,00 ευρώ).

Δράση 11 – Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών (79.980 ευρώ).

Δράση 21 – Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του Δήμου (85.064 ευρώ). Δράση 26 – Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων (149.978 ευρώ)

Δράση 34 – Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall,Endpoint security, κ.λπ.) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας (219.976,12 ευρώ).

Δράση 35 – Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ (334.986,00 ευρώ).

Δράση 38 – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (25.990,40 ευρώ)

Τέλος, το Υποέργο 2 αφορά στις υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης του συνόλου της πράξης, ενώ το Υποέργο 3 στο πλάνο και τις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της πράξης.