Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προκήρυξη διαγωνισμού με σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», με εκτιμώμενη αξία 406.100 ευρώ, προκήρυξε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο είναι η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών και εργαλείων για τη σύσταση και λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ στοχεύει στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την παρακολούθηση και τη διάγνωση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος, για τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων στην αγορά εργασίας.

Ενίσχυση

Με το έργο θα επιδιωχθεί ενίσχυση της αγοράς εργασίας, προκειμένου να διαθέτει τη δυνατότητα της συστηματικής και επιστημονικά αξιόπιστης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα, δηλαδή την αντικειμενική βάση για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο περιφερειακός μηχανισμός θα περιλαμβάνει εργαλεία και αναλύσεις για την πρόβλεψη, αφενός, των αναγκών σε θέσεις εργασίας ανά επάγγελμα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και, αφετέρου, των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες.

Η αξιοποίηση αυτής της πληροφόρησης θα είναι κρίσιμη για το σχεδιασμό προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτισης, δημιουργίας θέσεων εργασίας) αλλά και των δράσεων για τη διαχείριση της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ποιοι είναι οι στόχοι

Το έργο θα υλοποιηθεί με βάση πρότυπα διασφάλισης της συμβατότητας της μεθοδολογίας παρακολούθησης των δεδομένων της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με τα ισχύοντα σε εθνικό επίπεδο [Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων].

Από τη λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αναμένεται:

-η τροφοδότηση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 για πολιτικές απασχόλησης και κατάρτισης και η υποστήριξη της διαδικασίας εξειδίκευσης/ ενεργοποίησης δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοποννήσου και άλλων προγραμμάτων με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

-η τεχνική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία συστήθηκε βάσει της υπ. αριθ. 143021/53371 (11-11-2015) απόφασης του περιφερειάρχη Πελοποννήσου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3879/2010 και στο άρθρο 8 του Ν. 4186/2013

-η τροφοδότηση με έγκυρα και επίσημα στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενου/ αρμόδιου φορέα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

-η τροφοδότηση και η διαλειτουργικότητα με τον Εθνικό Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε να διασφαλίζεται – η συμβατότητα της μεθοδολογίας παρακολούθησης των δεδομένων της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με τα ισχύοντα σε εθνικό επίπεδο.

Μέσω δε του έργου αναμένεται να επιτευχθεί:

-καταγραφή αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων

-μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων, συνεισφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενίσχυσης της καινοτομίας, και

-συνεισφορά στον ορθολογικό προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων.

Της Βίκυς Βετουλάκη