Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας: Επιφυλάξεις για Ισολογισμό – Απολογισμό 2021

Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας: Επιφυλάξεις για Ισολογισμό – Απολογισμό 2021

Κατά πλειοψηφία ελήφθη απόφαση στο θέμα «Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2021, του Δήμου Τριφυλίας και σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης» στην 46η συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς εκφράστηκαν επιφυλάξεις που προκύπτουν από την Έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Στην απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΖΡΙΩΗΕ-06Σ, αναγράφεται πως ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος, στην εισήγησή του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Το Τμήμα Λογιστηρίου με το από 8/11/2022 έγγραφό του μας υπέβαλε τον Ισολογισμό – Αποτελέσματα χρήσης έτους 2021, το Προσάρτημα Ισολογισμού, τη συνοπτική έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, καθώς και την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία του προελέγχου του Ισολογισμού, έτσι ώστε στη συνέχεια να συνταχθεί και να υπογραφεί η έκθεση διαχείρισης και να υποβληθούν, μαζί με την έκθεση του ορκωτού λογιστή, στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Θέτω υπόψη σας τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021 του Δήμου Τριφυλίας, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 2021, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα του ισολογισμού και παρακαλώ όπως προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης σχετικά με τη σύνταξη Έκθεσης Διαχείρισης Πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσεως 2021, την οποία και θα θέσουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση».

Από πλευράς του, ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, Γιάννης Μερκούρης, τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Διατηρώ πολλές επιφυλάξεις, οι οποίες προκύπτουν από την ανάγνωση της Έκθεσης του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπως:

-“Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων”, έργα ποσού 6.647.653,47 ευρώ, ενώ έχουν ολοκληρωθεί φέρονται/φαίνονται να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς έργων ως ανεκτέλεστα. Αυτό δημιουργεί “επιφύλαξη” για την αξία των περιουσιακών στοιχείων.

-Τρία χρόνια και δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος μεταγραφής των ακινήτων στο κτηματολόγιο, κάτι που ήταν σημείο αντιπαράθεσης προεκλογικά και μετεκλογικά.

-“Διατηρεί επιφύλαξη” ο λογιστής και, κατά επέκταση, κι εμείς, όσον αφορά στα πάγια που μεταφέρθηκαν στη ΔΕΥΑΤ, καθώς και την αξία αυτών. Το θέμα αυτό αναδείχτηκε προεκλογικά από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, κατηγορήθηκαν σε δημόσιες ομιλίες αιρετοί για απεμπόληση των συμφερόντων του Δήμου και της Επιχείρησης. Το θέμα αυτό έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη; Αν και έχουν παρέλθει τρία χρόνια και από την ανάληψη της εξουσίας δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Γιατί άραγε;

-Ο Δήμος παρά τις πολλές υποσχέσεις του δημάρχου δεν κατέστη δυνατό να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον έλεγχο των αναλώσιμων, ανταλλακτικών και αποθεμάτων. Δεν επιβεβαιώνεται, επομένως, η ακρίβεια αυτών. Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για τις άλλες παρατηρήσεις του ορκωτού λογιστή, ψηφίζω κατά».

Τελικά, η Ο.Ε. μόνο με τις θετικές ψήφους των τεσσάρων αντιδημάρχων – μελών της αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι συντάσσει την έκθεση διαχείρισης για το οικ. έτος 2021 του Δήμου Τριφυλίας και παραπέμπει την απόφαση, μαζί με τον ισολογισμό του Δήμου Τριφυλίας, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 2021, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα του ισολογισμού, στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για την τελική έγκρισή τους, μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων, Γιάννη Μερκούρη και Παναγιώτη Αλευρά, οι οποίοι ψήφισαν κατά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 290/2022.

Του Ηλία Γιαννόπουλου