Πλατεία Υπαπαντής: Παράταση εργασιών στην ανάπλαση και στο ανασκαφικό έργο

Πλατεία Υπαπαντής: Παράταση εργασιών στην ανάπλαση και στο ανασκαφικό έργο

Τα έργα που εκτελούνται στην πλατεία Υπαπαντής, τόσο αυτό που έχει σχέση με την ανάπλασή της όσο και αυτό που αφορά στην ανασκαφική έρευνα, συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας. Και για τα δύο δε, αποφασίστηκε παράταση των εργασιών.

Για το έργο ανάπλασης, όπως αναφέρει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, “έχοντας υπ’ όψιν τα αναφερόμενα στην αίτηση του αναδόχου, όπως και το γεγονός ότι από το φυσικό αντικείμενο του έργου: Έχουν εκτελεστεί εργασίες καθαιρέσεων και υποδομών στο νοτιοδυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας. Έχει ανακατασκευαστεί η νότια σκάλα με τις υποδομές. Έχει επενδυθεί το έμπροσθεν τμήμα της νότιας σκάλας με πλάκες μαρμάρου και τμήμα της πλατείας. Έχουν ανακατασκευαστεί τα όμορα τοιχία των παρτεριών της σκάλας (φάση σκυροδέτησης, επένδυση). Έχουν κατασκευαστεί τοιχία παρτεριών βορειοδυτικά της πλατείας (φάση σκυροδέτησης, επένδυση). Έχουν γίνει οι καθαιρέσεις στο ανατολικό τμήμα της πλατείας.

Και υπολείπονται: Η ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπομένων εργασιών στο νοτιοδυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας. Η έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών στο υπόλοιπο τμήμα βορειοανατολικά της πλατείας Υπαπαντής.

Επιπροσθέτως: α) την ανάγκη αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων (σε συνεννόηση με τον μελετητή) τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, δημιουργώντας εύλογες καθυστερήσεις στο έργο, β) την ανάγκη προσαρμογής «κατά τρόπο τινά» της προόδου και εξέλιξης των εργασιών, ώστε να υπάρχει διευκόλυνση στις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσια, εορτές), ειδικά στην είσοδο της εκκλησίας, και γ) το αναμφισβήτητο σε όλους ασφυκτικά οικονομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο εκτελείται το έργο, με συνεχείς ανατιμήσεις των τιμών στα ενσωματούμενα υλικά, τις υπηρεσίες και στο μεταφορικό κόστος, γεγονός που δημιουργεί χρονική δυσλειτουργία στην εκτέλεση του έργου.

Εισηγήθηκε, για όλους τους παραπάνω λόγους, τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα το άρθρο 147 του Ν.4412/16, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι μέχρι 24/3/2023”.

Επίσης, ενέκρινε την 1η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Σωστική ανασκαφή στο πλαίσιο του έργου “Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας”», για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης χρονικού διαστήματος έξι 6 μηνών, ήτοι από 8/9/2022 έως 7/3/2023, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενό της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 της από 8/12/2021 Προγραμματικής Σύμβασης.

Α.Π.