Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ της προσεχούς Δευτέρας άρχονται τα εσπερινά μαθήματα των απόρων παιδιών εις τας νέας αιθούσας όπισθεν της αιθούσης της Λαϊκής Σχολής και ώραν 7ην μ.μ.  Θα παρακληθή η Χωροφυλακή να υποχρεώση πάντας τους απόρους αγραμμάτους παίδες, είτε εις καταστήματα εργαζομένους, είτε όχι, όπως προσέρχωνται ανελλιπώς προς παρακολούθησιν των μαθημάτων.

-ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ χειμερινής περιόδου, το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας ειδοποίησε τας Αστυνομίας ότι κατά νόμον από 1ης τρέχοντος μηνός παύει ισχύον το μέτρον της εκ περιτροπής αργίας των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, μαγειρείων και οινομαγειρείων. Επομένως ταύτα θα παραμείνουν ανοικτά καθ’ όλας τας ημέρας.

-ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ υπό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μερόπης να χρησιμοποιηθή το αναγραφόμενον εν τω προϋπολογισμώ κονδύλιον δια την κατασκευήν γεφυρών ως εξής: Δραχμάς 10.000 δια την κατασκευήν γεφύρας εις θέσιν Καμίνια, 5.000 δια την κατασκευήν ετέρας γεφύρας έναντι της οικίας Κωστοπούλου και 3.000 δια την κατασκευήν γεφύρας εις θέσιν Καμαρινού.