Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΟΠΙΝ επιμόνων ενεργειών του Γεωργικού μας Επιμελητηρίου και των σχετικών αποφάσεων των Μεσσηνιακών Γεωργικών Συνεδρίων συνηγορούντος προς τούτο και του Νομοκτηνιάτρου Μεσσηνίας Σακελλαρίου, το Υπουργείον Γεωργίας εγνώρισε προς το Γεωργικόν Επιμελητήριον ότι απεφασίσθη η αποστολή τριών επιβητόρων ίππων δια την βελτίωσιν της ιπποπαραγωγής εν Μεσσηνία.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Αθ. Κριμπάς, επίσης γνωρίζει τηλεγραφικώς προς το αυτό Επιμελητήριον, ότι η αποστολή αύτη γίνεται τη ενεργεία του. Η ίδρυσις του Σταθμού εν Καλάμαις είναι εν από τα μεγαλύτερα προοδευτικά βήματα, επί της βελτιώσεως της μεσσηνιακής ιπποπαραγωγής, δεδομένου ότι οι αποστελλόμενοι ίπποι μόλις επρομηθεύθησαν εξ Εσπερίας υπό ειδικώς προς τούτο αποσταλέντων κτηνιάτρων, τυγχάνουσι δε μεγίστης αξίας από ζωοτεχνικής απόψεως και κατόπιν ενεργηθεισών εμβριθών μελετών οι μάλλον ενδειγμένοι εκλεκτοί ίπποι δια την βελτίωσιν της εντοπίου ιπποπαραγωγής.

Ο ειρημένος Σταθμός θέλει προσωρινώς εγκατασταθή εις την Μέσην εν Καλάμαις Γεωπονικήν Σχολήν, η διεύθυνσις δε αυτού ανετέθη εις τον Νομοκτηνίατρον Μεσσηνίας και Διευθυντήν του Ζωοτεχνικού Τμήματος του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.