Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Κ. Κατσάνης, ειδικός εις το είδος των ετοίμων ενδυμάτων, περιοδεύσας τα διάφορα μέρη της Ευρώπης, ίδρυσε το ειδικόν και τέλειον κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων Βιέννης, ώστε να ενδύεται κάθε πελάτης με οικονομίαν, και με ό,τι ύφασμα θέλει, και όπως το θέλει.

ΤΟ κατάστημα του Κ. Κατσάνη επί της οδού Σφακτηρίας, παραπλεύρως Εμπορικής Τραπέζης Καλαμών, είναι ευεργετικόν δια κάθε ενδυόμενον πάσης ηλικίας. Μην αμελείτε το συμφέρον σας! Εις την Ευρώπην ενδύονται όλοι γενικώς με έτοιμα ενδύματα.

ΤΑ ενδύματα του Κατσάνη είναι κατασκευασμένα από Βιεννέζους τεχνίτας με άριστα υλικά και «στυλ» Βιέννης, εις μεγάλην συλλογήν ενδυμασιών και παλτών.

-ΕΙΣ το άνω Ραφείον των Κουμάντου και Πουλαρίκα (διασταύρωσις οδών Πολυβίου και Σφακτηρίας) πωλούνται παλτά έτοιμα εις μεγάλην παρακαταθήκην κατασκευασμένα υπό των εργατών του ραφείου με την χαρακτηρίζουσαν όλας τας εργασίας του καταστήματος αριστοτεχνικήν κομψότητα και εφαρμογήν.