Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη εκτεθειμένον έξωθι της παρά την οδόν Φαρών οικίας του κ. Γυφτέα βρέφος θήλυ επί του οποίου ανευρέθη σημείωσις «αβάπτιστον λαθραίον». Των ενεργειών της αστυνομίας απεκαλύφθη, ότι τούτο εξετέθη υπό της Ανδρονίκης συζύγου Δημ. Μαυροπούλου ή Καραμανλή, η οποία συλληφθείσα και οδηγηθείσα εις την αστυνομίαν ωμολόγησε, ότι ηναγκάσθη να το εκθέση, καθόσον εγκαταλειφθείσα υπό του συζύγου της δεν είχε πλέον τα μέσα να το διαθρέψη. Το εκτεθέν παρεδόθη εκ νέου προς την μητέρα του η οποία και κατηγγέλθη επί εκθέσει.

-ΕΙΣ την Αγουλινίτσαν συνεστήθη Σύλλογος Χριστιανικής Ενώσεως Ορθοδόξων με σκοπόν την ηθικοθρισκευτικήν αναγέννησιν και μόρφωσιν των μελών.

-ΤΟ Εργοστάσιον Ελαιουργίας Γιαννιτσανίκων του Κ. Δουβόγιαννη, περιελθόν και πάλιν εις την κατοχήν του κατόπιν της διαλύσεως της Εταιρείας Ελαιουργίας, ήρξατο των εργασιών του υπό την διεύθυνσιν του συνεταίρου του κ. Ηλία Καλαμαρά. Δέχεται ελαίας προς έκθλιψιν με δικαιώματα και προς αγοράν. Παρέχει ελαιόπανα και ευκολίας μεταφοράς ελαίου και ελαιών.