Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα όλως απροόπτως εκλήθησαν εις το πρώτον αστυνομικόν τμήμα και εξητάσθησαν παρά του Νομιάτρου όλαι αι εργαζόμεναι εις τα ενταύθα καφωδεία αρτίσται ανερχόμεναι εις 22 εξ ων αι 18 ευρέθησαν υγιείς, αι λοιπαί δε τέσσαρες διετάχθησαν ν’ απέχωσι μέχρι νεωτέρας επιθεωρήσεως. Κατά την επιθεώρησιν παρίστατο και ο ίδιος ο διοικητής της Χωροφυλακής κ. Σκορδίλης.

-Ο Γεώργιος Ν. Τασιγεώργης εξαπατήσας τον Χρ. Σταυρόπουλον καθηγητήν, έλαβε παρ’ αυτού δραχμάς 450, ίνα κανονίση μετά Δημοσίου εισπράκτορος το χρέος αυτού προς το Δημόσιον, ενώ ούτος πράγματι δεν ώφειλε το ποσόν τούτο. Αποκαλυφθέντος του πράγματος ο δράστης κατηγγέλθη επί απάτη εις τον σταθμάρχην Ψαρίου.

-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ εκ Λαδά της Αλαγωνίας ότι η Παναγιώτα χήρα Δ. Αντωνοπούλου, εισελθούσα κρυφίως εις την εκεί οικίαν της Κωνσταντίνας συζύγου Γ. Μαρινάκη, έκλεψε μίαν τράπεζαν, 3 οκάδας νήματα μάλλινα και μίαν ανδρικήν ενδυμασίαν αξίας δραχμών 1.300. Αποδειχθείσης της ενοχής της κατεσχέθησαν και τα κλοπιμαία εις χείρας της.