Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η παρά τω Πρωτοδικείω επιτροπή διατιμήσεων συνελθούσα χθες εκανόνισε την τιμήν του κρέατος αμνού και εριφίου της εφετεινής παραγωγής εις δραχμάς 44 κατ’ οκάν, επιτρεπομένης της σφαγής αυτών άνω των 6 οκάδων. Η ισχύς άρχεται από σήμερον.

-ΠΡΟΧΘΕΣ παρά τον Αλμυρόν έλαβε χώραν ναυάγιον λέμβου, της οποίας επέβαινεν εις εργάτης. Ανασυρθείς ούτος εκ της θαλάσσης υπό παρατυχόντων ιδιωτών, κατόρθωσε να διασωθή χάρις εις τας παρασχεθείσας βοηθείας.

-Ο Κωνσταντίνος Γ. Γεωργανάς απεπειράθη προχθές να φονεύση εν Θουρία τον θείον του Ιωάννην Φ. Σπυριδάκην επεμβάντα να συμβιβάση τούτον μετά της μητρός του, την οποίαν είχεν εκδιώξη εκ της οικίας της, δοκιμάσας να πυροβολήση δι’ οπισθογεμούς κυνηγετικού όπλου και αναχαιτίσθη υπό των προσδραμόντων. Ούτος τραπείς εις φυγήν συνελήφθη υπό των καταδιωξάντων αυτόν αστυνομικών οργάνων εις δημοσίαν οδόν.