Σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο υλοποιείται στην «Κερεζένια»

Σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο υλοποιείται στην «Κερεζένια»

Σημαντικό τεχνικό έργο σταθεροποίησης των πρανών του μεγάλου υδατορέματος «Κερεζένια» στην πόλη της Καλαμάτας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο. Το Σεπτέμβριο του 2016, στις φονικές πλημμύρες που έγιναν στην Καλαμάτα, από το συγκεκριμένο υδατόρεμα δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα και προκλήθηκαν ζημιές σε περιουσίες και σπίτια της περιοχής των Γιαννιτσανίκων, αλλά και της παραλίας, όπου αυτό εκβάλλει.

Το τεχνικό αυτό έργο ξεκίνησε με απαίτηση κατοίκων της περιοχής και η μελέτη έγινε δωρεά από το γεωλόγο – γεωτεχνικό Περιβάλλοντος Μιχάλη Αντωνόπουλο, ο οποίος μιλώντας στο «Θ» είπε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ρέμα της πόλης μετά το Νέδοντα και είναι το πρώτο έργο που εκτελείται σε μεγάλο υδατόρεμα για αντιπλημμυρικό έργο σταθεροποίησης των πρανών.

Το έργο εκτελείται με συνεργασία δύο αυτοδιοικητικών φορέων, του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Γίνονται δε παρεμβάσεις αντιστήριξης των πρανών, εντός της κοίτης του ρέματος, με συρματοκιβώτια.

Σημαντική διάβρωση
Σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη, το υδατόρεμα Κερεζένια αποτελεί ένα σημαντικό υδάτινο αποδέκτη που αποστραγγίζει ένα τμήμα του όρους Ταΰγετος και συγκεκριμένα τους πρόποδες αυτού, που περιλαμβάνουν το όρος Καλάθι.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το υδατόρεμα έχει μεγάλη υδρολογική λεκάνη, έχει εκπονηθεί υδρολογική και υδραυλική μελέτη και είναι χείμαρρος χωρίς μόνιμη ροή.

Πρόσφατα κατασκευάσθηκε νέα γέφυρα από την εταιρεία Μορέας. Από τότε γίνεται καθαρισμός και συντήρηση των πρανών όπου αυτό απαιτείται σε συνεργασία και με το Δήμο Καλαμάτας.

Σε απόσταση 800 μέτρων ανάντη από τη συμβολή με την οδό Λακωνικής και τη νέα γέφυρα, το ανατολικό πρανές έχει υποστεί σημαντική διάβρωση και κατάρρευση μέχρι το όριο με τον υπάρχοντα δημοτικό δρόμο προς Ελαιοχώρι. Εμφανίζεται μερική καθίζηση του οδοστρώματος και σημαντικού βάθους εδαφική θραύση, η οποία περιλαμβάνει τμήμα της κοίτης του υδατορέματος και φυσικού αναβαθμού που υπήρχε, λόγω της ροής υδάτων από τις πλημμυρικές παροχές κατά το διάστημα του Σεπτεμβρίου του 2016, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος των διερχομένων πεζών και επιβαινόντων στα οχήματα.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, προτείνεται να λυθεί το πρόβλημα με συρματοκιβώτια σε ύψος 6 μέτρων περίπου στο ανατολικό τμήμα στο πρανές του χειμάρρου. Δηλαδή, αποκατάσταση του προϋπάρχοντος αναβαθμού, αφού προηγουμένως γίνει αφαίρεση και επανατοποθέτηση υπό τη μορφή συρματοκιβωτίων των συγκεντρωμένων όγκων αδρανών που είναι συγκεντρωμένα στη βάση του πρανούς χωρίς την απαραίτητη συνοχή.

Συνεχής παρακολούθηση
Μετά τις διαπιστώσεις αυτές έγινε επιτόπια γεωλογική εξέταση από το μελετητή, και από τότε μέχρι και σήμερα το φαινόμενο παρακολουθείται προσεκτικά με συχνές επισκέψεις.

Το συνολικό μήκος του τμήματος της όχθης που έχει καταρρεύσει μέχρι στιγμής είναι

45-50 μ. Στις προτάσεις της μελέτης για τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν, υπογραμμίζεται ότι η εξέλιξη του φαινομένου θα πρέπει να τύχει συνεχούς παρακολούθησης και σε καμία περίπτωση να μη κατασκευασθούν μεγάλα τεχνικά έργα, χωρίς προηγουμένως να έχουν εκπονηθεί ειδικές μελέτες για το σκοπό αυτό.

Επίσης, όλες οι τεχνικές λύσεις που προτείνονται έχουν λάβει υπ’ όψιν τους τη σπουδαιότητα των φαινομένων και τα οικονομικά μεγέθη των προτεινόμενων λύσεων για το φορέα κατασκευής του έργου.

Παράλληλα, στη μελέτη γίνονται και οι εξής επισημάνσεις, που αφορούν στα έργα αποκατάστασης του πρανούς, καθώς και στα έργα διευθέτησης απορροής των πλεοναζόντων υδάτων:

-Πλήρης αποστράγγιση του πρανούς κυρίως στο ανάντη τμήμα του δρόμου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διευθετηθούν όχι μόνο τα νερά της βροχής, αλλά και τα υπόγεια νερά.

-Φυτοκάλυψη του ανάντη πρανούς. Για τη διασφάλιση της ευστάθειας του πρανούς, την προφύλαξη από τις διαβρώσεις και γενικότερα την αύξηση της ασφάλειας (της οδικής κυκλοφορίας) και της λειτουργικότητας των έργων, προτείνονται συγκεκριμένα έργα πρασίνου. Αυτά χωρίζονται σε έργα μακροπρόθεσμης προστασίας και σε έργα βραχυπρόθεσμης προστασίας (Υδροσπορές). Τα έργα μακροπρόθεσμης προστασίας αναφέρονται σε φυτεύσεις με βαθύρριζα και γρήγορα αναπτυσσόμενα φυτά σε θέσεις παράλληλα με τον άξονα των ολισθήσεων και από τα πλευρικά όρια προς το εσωτερικό, ώστε να συνεισφέρουν στη συγκράτηση των τεμαχών, αλλά να μη φορτίσουν με βάρος το πρανές. Τα έργα βραχυπρόθεσμης προστασίας αναφέρονται σε υδροσπορές (αναχλόαση πρανών). Οι εργασίες των υδροσπορών γίνονται με σκοπό τη σταθεροποίηση επικλινών εδαφών και τη συγκράτηση του επιφανειακού χώματος.

Της Βίκυς Βετουλάκη