«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Νοεμβρίου 1925: Η σιδηροδρομική γραμμή Κυπαρισσίας – Γαργαλιάνων – Πύλου

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Νοεμβρίου 1925: Η σιδηροδρομική γραμμή Κυπαρισσίας – Γαργαλιάνων – Πύλου

Κατ’ ασφαλείς εξ Αθηνών πληροφορίας μας, εν συνεργασία του αρμοδίου τμηματάρχου του Υπουργείου της Συγκοινωνίας μετά του γενικού διευθυντού των σιδηροδρόμων Πελοποννήσου, κατηρτίσθη το σχέδιον κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας – Γαργαλιάνων – Πύλου, το οποίον και ενεκρίθη υπό του διοικητικού συμβουλίου της αυτής σιδηροδρομικής εταιρείας.

Αι εργασίαι δια την κατασκευήν της νέας σιδηροδρομικής γραμμής άρχονται ευθύς αμέσως. Εντός εικοσαημέρου κατέρχονται εις Κυπαρισσίαν τέσσαρα πλήρη συνεργεία μετά πολυαρίθμων εργατών προς έναρξιν της εκτελέσεως του έργου. Η σιδηροδρομική συγκοινωνία Κυπαρισσίας – Γαργαλιάνων – Πύλου θα είναι τοιαύτη, ώστε να εξυπηρετούνται πραγματικώς τα συμφέροντα των κατοίκων των επαρχιών Τριφυλίας και Πυλίας. Ούτω το όνειρον των Πυλίων και Τριφυλίων να αποκτήσουν σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν μεταβάλλεται επί τέλους εις πραγματικότητα.

Προβλέψεις περί της διαρκείας του χρόνου της εκτελέσεως του όλου έργου, δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Πάντως σύντομος θα είναι η εκτέλεσις, ήτις δεν παρουσιάζει πολλάς δυσχερείας, τα δε εκτελεσθησόμενα σοβαρά τεχνικά έργα είναι ελάχιστα λόγω του ότι η σιδηροδρομική γραμμή θα διέλθη εκ της πεδιάδος.

H ΠΥΚΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Νοεμβρίου 1925
Εις την Κυπαρισσίαν αφίκετο συνεργείον δια την χάραξιν της σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας – Πύλου με ειδικούς μηχανικούς, το οποίον επελήφθη του έργου του. Μετά την χάραξιν θα αρχίση αμέσως η κατασκευή της γραμμής. Καθ’ ας έχομεν εξ Αθηνών πληροφορίας, δια την ταχυτέραν κατασκευήν της εν λόγω γραμμής, θα τεθούν άφθονα συνεργεία και πολλαί εκατοντάδες εργατών.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας μας, καταβάλλονται μεγάλαι ενέργειαι όπως κατασκευασθή και η ετέρα γραμμή Μεσσήνης – Πύλου. Η Εταιρεία των Σιδηροδρόμων με την κατασκευήν της γραμμής αυτής έχει τεράστια ωφελήματα να προσπορισθή και δια τούτο δεν φαίνεται αποκρούουσα την ιδέαν.

Φώτο ίντερνετ