Airbnb: Οι αλλαγές που θα φέρει η διπλή νομοθετική παρέμβαση

Airbnb: Οι αλλαγές που θα φέρει η διπλή νομοθετική παρέμβαση

Σε νοµοθετική παρέµβαση, που θα επιχειρήσει να βάλει τάξη στην αγορά των βραχυχρόνιων µισθώσεων, η οποία έχει αναπτυχθεί εν πολλοίς ανεξέλεγκτα σε διαστάσεις που προσεγγίζουν το 15% της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας του τουρισµού, αναµένεται να προβεί άµεσα η κυβέρνηση.

Η άµεση ρύθµιση και οριοθέτηση της εν λόγω αγοράς, που είναι γνωστή και ως «οικονοµία διαµοιρασµού» και ο κύκλος εργασιών της υπολογίζεται πλέον σε 3,371 δισεκατοµµύρια ευρώ, κρίνεται απαραίτητη διότι, όπως και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό, η καλπάζουσα ανάπτυξή της έχει αρχίσει να έχει πλήθος επιπτώσεων. Μεταξύ αυτών, αλλοιώνει τη φυσιογνωµία των προορισµών, αποψιλώνει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών και γειτονιών, απειλεί την κοινωνική οργάνωση, αποστερώντας κρίσιµες λειτουργίες της, όπως η εκπαίδευση, η στέγαση φοιτητών και δηµοσίων λειτουργών, αλλά και εργαζοµένων από τα απαραίτητα καταλύµατα, προκαλεί αθέµιτο ανταγωνισµό στη συντεταγµένη αγορά των ξενοδοχείων και παράγει έσοδα που διαφεύγουν από τη φορολογητέα ύλη.

Διπλή νομοθετική παρέμβαση

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η προεδρία της κυβέρνησης σε συνεργασία τόσο µε τα υπουργεία Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Τουρισµού, όσο και µε τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και άλλους αντιπροσωπευτικούς φορείς του τουρισµού, κινείται προς δύο κατευθύνσεις:

Πρώτον, το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιµάζει νοµοθετική ρύθµιση, η οποία θα δίνει την αρµοδιότητα προσδιορισµού των κανονιστικών παραµέτρων της λειτουργίας της αγοράς βραχυχρόνιων µισθώσεων στους δήµους. Οι δήµοι κατόπιν τεκµηριωµένων από µελέτες στοιχείων, οι οποίες θα συναξιολογούν παραµέτρους όπως η φέρουσα ικανότητα των περιοχών ευθύνης τους, οι ανάγκες στέγασης των δηµοσίων λειτουργών –όπως δάσκαλοι και ιατροί–, των εργαζοµένων στον τουρισµό και άλλες δραστηριότητες των εν λόγω περιοχών, η επάρκεια των υποδοµών, αλλά και η διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα των επιµέρους γειτονιών τους, θα µπορούν να θέτουν όρια στον αριθµό των ακινήτων που θα µπορούν να διατίθενται ανά πάσα στιγµή µέσω ηλεκτρονικών πλατφορµών προς βραχυχρόνια µίσθωση.

Δεύτερον, όπως αποκάλυψε τη ∆ευτέρα και ο υπουργός Τουρισµού Βασίλης Κικίλιας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει παράλληλα µε νοµοθετική παρέµβαση του υπουργείου Οικονοµικών και στη διαφοροποίηση της φορολογικής αντιµετώπισης των φυσικών και νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, ανάλογα µε το αν αποτελούν µικροϊδιοκτήτες µε ένα-δύο ακίνητα ή επαγγελµατίες που διαθέτουν προς βραχυχρόνιες µισθώσεις έναν σηµαντικό αριθµό ακινήτων. «Οι βραχυχρόνιες µισθώσεις είναι µέρος του τουριστικού µας προϊόντος. Για την εύρυθµη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού, αλλά και για την εύρυθµη λειτουργία των αστικών µας κέντρων, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο για την αγορά των βραχυχρόνιων µισθώσεων. Το πλαίσιο αυτό θα διαχωρίζει αυτούς οι οποίοι εκµισθώνουν µαζικά ακίνητα έναντι της πλειονότητας που εκµισθώνουν ένα ή δύο ακίνητα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Τουρισµού.

Επιπτώσεις στο ελληνικό τουριστικό προϊόν

Εν τω µεταξύ, χθες ∆ευτέρα, παρουσιάστηκε από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος µελέτη της Grant Thornton µε τίτλο «Βραχυχρόνιες µισθώσεις: επιπτώσεις στις πόλεις και στους πολίτες», στην οποία καταγράφεται τόσο το µέγεθος της αγοράς των βραχυχρόνιων µισθώσεων όσο και το αρνητικό αποτύπωµά της από την ανεξέλεγκτη γιγάντωση της δραστηριότητας.

Συνάγεται επίσης από τα στοιχεία ότι η τουριστική δαπάνη της οικονοµίας διαµοιρασµού µεγεθύνεται µε µέσο ρυθµό 15% ετησίως. Κάτι το οποίο κρίνεται αναµενόµενο, καθώς η µέση τιµή βραχυχρόνιων µισθώσεων είναι κατά 5 φορές µεγαλύτερη από αυτή που σηµειώνεται σε επίπεδο µακροχρόνιας µίσθωσης, δηµιουργώντας ισχυρά κίνητρα στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν τα ακίνητά τους στη βραχυχρόνια αγορά.

«Το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν της οικονοµίας του διαµοιρασµού προκαλεί ζητήµατα σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο», επισηµαίνει η µελέτη. Μεταξύ αυτών είναι η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, οι κίνδυνοι για την υγεία και η εν γένει επιβάρυνση των πόλεων και της ασφάλειας των υποδοµών. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι λόγω και της ανεπαρκούς τεχνογνωσίας των ιδιοκτητών ακινήτων βραχυχρόνιας µίσθωσης προκαλούνται προβλήµατα ηχοµόνωσης και όχλησης για τους άλλους ενοίκους, ανακύπτουν ζητήµατα ορθής συντήρησης και ανακαίνισης εγκαταστάσεων και ασυνέπεια µεταξύ προβαλλόµενου και πραγµατικά προσφερόµενου επιπέδου υπηρεσιών. Αυτά µε τη σειρά τους οδηγούν, σύµφωνα µε την Grant Thornton, σε «κίνδυνο υποβάθµισης της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και αρνητικής επίδρασης στην προβολή του σε διεθνές επίπεδο».

Πηγή: moneyreview.gr

Tags: