Διάνοιξη δρόμων σε παραλίες Ζάγκα Κορώνης, Φοινικούντα και Γιάλοβα

Διάνοιξη δρόμων σε παραλίες Ζάγκα Κορώνης, Φοινικούντα και Γιάλοβα

Ωρίμανση μελετών από το δήμο Πύλου-Νέστορος και για το Ειρηνοδικείο της περιοχής

Δύο προγραμματικές συμβάσεις με σκοπό την ωρίμανση δύο σημαντικών έργων για την ευρύτερη περιοχή θα υπογράψει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας, έπειτα από σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής του Επιτροπής.

Η πρώτη προγραμματική σύμβαση αφορά στη διάνοιξη οδών στην περιοχή «Ζάγκα» της Κορώνης και των παραλιών Φοινικούντας και Γιάλοβας, ενώ η δεύτερη τη γεωτεχνική έρευνα και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την ανέγερση κτηρίου για το Ειρηνοδικείο Πύλου.

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού του σχεδιασμού ο Δήμος Πύλου-Νέστορος έχει προγραμματίσει να προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων με σκοπό την υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Διάνοιξη δρόμων

Σε ό,τι αφορά το πρώτο έργο, η διάνοιξη δρόμων αφορά παραλιακές περιοχές με αυξημένο οικιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον, όπου υπάρχει απαίτηση για την εξασφάλιση ικανού οδικού δικτύου, έτσι ώστε, αφενός, να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια η σύνδεση των περιοχών με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο και, αφετέρου, να εξυπηρετείται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές.

Στις περιοχές αυτές (Ζάγκα Κορώνης, Φοινικούντα και Γιάλοβα) υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και μικρές τουριστικές μονάδες που παρουσιάζουν εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο. Έχει καταγραφεί σημαντική έλλειψη αριθμού οδών πρόσβασης τόσο προς τις υφιστάμενες ιδιοκτησίες όσο και προς τις ακτές.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Δήμου, οι υφιστάμενοι δρόμοι είναι στενοί με μέτρια γεωμετρικά χαρακτηριστικά και μέτρια έως κακή κατάσταση οδοστρώματος.

Γι’ αυτό είναι ανάγκη να εξεταστεί και να καταγραφεί η εμφάνιση και η εξέλιξη του οδικού δικτύου στις περιοχές αυτές. Αυτό θα γίνει με τη μέθοδο της φωτοερμηνείας με χρήση κατάλληλων αεροφωτογραφιών από το 1945 έως σήμερα.

Από τη μελέτη φωτοερμηνείας ενδεχομένως να προκύψει η ύπαρξη δρομίσκων ή διόδων που χρησιμοποιούνταν στο  παρελθόν και δεν υφίστανται σήμερα. Εφόσον τεκμηριωθεί η ύπαρξή τους και αποδειχθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους, μπορεί ο Δήμος με κατάλληλες ενέργειες να τους επαναφέρει στη χρήση του κοινού.

Το συνολικό μήκος των ακτών που χρήζει οδών πρόσβασης υπερβαίνει τα 5 χλμ., ενώ το μέσο πλάτος των υφιστάμενων δρόμων κυμαίνεται από 3 έως 4 μέτρα. Εκτιμάται ότι το συνολικό μήκος του απαιτούμενου οδικού δικτύου των τριών περιοχών είναι 2,5 χλμ.

Η ανάγκη για την ύπαρξη ενός εκτεταμένου οδικού δικτύου ικανού να εξυπηρετήσει τις υφιστάμενες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών των περιοχών αυτών, μπορεί να καλυφθεί από την εκπόνηση μιας σειράς μελετών.

Κύριος σκοπός που εξυπηρετεί η διάνοιξη δρόμων στις τρεις περιοχές είναι η δημιουργία ενός οδικού δικτύου ικανού να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Ειδικά για την περιοχή Ζάγκα, τόσο το υφιστάμενο οδικό δίκτυο όσο και οι υποδομές απέχουν πολύ από το να ικανοποιήσουν τις παραπάνω ανάγκες.

Και οι τρεις περιοχές τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική τουριστική ανάπτυξη.

Ειρηνοδικείο Πύλου

Το δεύτερο έργο αφορά στην αξιολόγηση των γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή της Πύλου για την ανέγερση νέου Ειρηνοδικείου. Γι’ αυτό προτείνεται η εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης με γεωλογικά στοιχεία για την εγγύτερη περιοχή του έργου.

Ενδεικτικά, προτείνεται το πρόγραμμα ερευνών να περιλαμβάνει την εκτέλεση δύο γεωτρήσεων μήκους 12-15 μέτρων εκάστη (αναλόγως των ευρημάτων). 

Οι γεωτρήσεις θα είναι δειγματοληπτικές και αντιπροσωπευτικά δείγματα, δείγματα φραγμού και αδιατάρακτα, θα μεταφερθούν καταλλήλως και στεγανώς συσκευασμένα στο εργαστήριο για τις εργαστηριακές δοκιμές.

Στη μελέτη που θα παραδοθεί θα περιλαμβάνεται πλήρης περιγραφή των εργασιών υπαίθρου, καθώς και φωτογραφική αποτύπωση των δειγμάτων των γεωτρήσεων. Όλα τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν και θα τύχουν της κατάλληλης επεξεργασίας, ώστε τελικώς να παρουσιασθεί προσομοίωμα του υπεδάφους με τις προτεινόμενες τιμές μελέτης.

Τέλος, θα συμπεριληφθούν προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της θεμελίωσης των νέων κτηρίων.

Της Βίκυς Βετουλάκη

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ