Δημοπρατείται 10 Ιανουαρίου η βελτίωση του παραλιακού δρόμου στον Άγιο Νικόλαο Μάνης

Δημοπρατείται 10 Ιανουαρίου η βελτίωση του παραλιακού δρόμου στον Άγιο Νικόλαο Μάνης

Έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ

«Στον αέρα» βρίσκεται από χθες ο διαγωνισμός του έργου που αφορά στη βελτίωση του παραλιακού δρόμου στον Άγιο Νικόλαο Μάνης, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, ενώ μετά την ανάθεσή του θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 8 μηνών.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Δήμου Δυτικής Μάνης, οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι και εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έως τις 10 Ιανουαρίου,  ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου.

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση και η ανάπλαση της παραλιακής οδού στον Άγιο Νικόλαο Μάνης και η επέμβαση αφορά στο τμήμα στην περιοχή του λιμανιού και την παραλιακή οδό, σε μήκος 400 μέτρων.

Έργα βελτίωσης

Η παραλιακή οδός του οικισμού έχει συνολικό μήκος 1.400 μέτρα περίπου, με κυμαινόμενο πλάτος οδού από 4 έως 6 μέτρα.

Η τελική επίστρωση της οδού σήμερα είναι από τσιμέντο και άσφαλτο. Όλες οι επιφάνειες δεν είναι σε καλή κατάσταση λόγω φθορών με το πέρασμα του χρόνου.

Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά επίστρωσης των πεζοδρομίων. Ο αστικός εξοπλισμός (κάδοι απορριμμάτων και φωτιστικά σώματα) είναι ελλιπής και σε όχι καλή κατάσταση.

Η μελέτη που έχει συνταχθεί προβλέπει αποξήλωση όλων των υλικών επίστρωσης του δρόμου, των πεζοδρομίων, των υφιστάμενων κρασπέδων και των ρείθρων. Η καθαίρεση όλων των υλικών κάτω από την υφιστάμενη επίστρωση θα γίνει σε κατάλληλο βάθος, ώστε με την αποκατάσταση να διατηρηθεί η υφιστάμενη υψομετρία.

Η κατά πλάτος και κατά μήκος κλίση της οδού δεν μπορεί να βελτιωθεί υψομετρικά σημαντικά, διότι υπάρχουν είσοδοι σπιτιών, καταστημάτων, μάντρες και προαύλιοι χώροι ιδιοκτησιών.

Επίσης, ο αστικός εξοπλισμός θα απομακρυνθεί μαζί με τους υπάρχοντες ιστούς ηλεκτροφωτισμού.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη μελέτη, τα υφιστάμενα πεζοδρόμια που έχουν κατασκευασθεί στη μία πλευρά του δρόμου θα καταργηθούν, διότι δεν εξυπηρετούν το σκοπό τους. Το πλάτος είναι μικρό και δεν είναι σταθερό για ικανό μήκος. Ο δρόμος εξυπηρετεί τη διέλευση ενός οχήματος, όλων των τύπων (αυτοκίνητα ι.χ., φορτηγά, λεωφορεία, απορριμματοφόρα κ.λπ.), το πλάτος της οποίας δεν μπορεί να μειωθεί, σε όφελος των υφιστάμενων πεζοδρομίων.

Με αυτές τις συνθήκες δεν είναι εφικτό να εξασφαλισθεί το ελάχιστο πλάτος στο πεζοδρόμιο για την ασφαλή και ανεμπόδιστη  κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής απαιτείται ελάχιστο πλάτος ελεύθερης ζώνης 1,50 μ. Επιπλέον για την όδευση τυφλών, η λωρίδα ελεύθερης ζώνης πρέπει να κατασκευαστεί σε απόσταση 0,5 μ. κατ’ ελάχιστον από τη ρυμοτομική γραμμή. Επίσης, ο χώρος δεν επαρκεί για την τοποθέτηση των απαραίτητων κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες).

Για τους λόγους αυτούς το υφιστάμενο πεζοδρόμο θα καταργηθεί, υψομετρικά η επιφάνεια αυτή θα είναι συνεπίπεδη με την οδό και η επίστρωσή της θα είναι με κυβόλιθους. Η πρόσβαση στις κατοικίες και στα καταστήματα θα γίνεται με την κατασκευή ενός ή δύο σκαλοπατιών.

Πολεοδομική μελέτη

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι επιθυμία της παρούσας Δημοτικής Αρχής είναι στο εγγύς μέλλον να εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη στον οικισμό, και σε συνδυασμό με την κυκλοφοριακή μελέτη που θα ανατεθεί, να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στην παραλιακή ζώνη του οικισμού του Αγίου Νικολάου χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση και χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις.

Τέλος, η ανάπλαση της παραλιακής οδού και της περιοχής του λιμανιού περιλαμβάνει 73 νέα φωτιστικά σώματα κορυφής και τεχνολογίας smart led. Οι ιστοί ηλεκτροφωτισμού θα είναι 4 μέτρων, μαύρου χρώματος. Οι αποστάσεις μεταξύ των φωτιστικών σωμάτων δε θα ξεπερνούν τα 13 μέτρα.

Επίσης, θα τοποθετηθούν 36 δοχεία απορριμμάτων και 36 δοχεία για την ανακύκλωση.

Της Βίκυς Βετουλάκη