Δήμος Καλαμάτας και ΤΕΜΕΣ ενώνουν τις δυνάμεις τους και υπογράφουν Κλιματικό Συμβόλαιο

Δήμος Καλαμάτας και ΤΕΜΕΣ ενώνουν τις δυνάμεις τους και υπογράφουν Κλιματικό Συμβόλαιο

Τις δυνάμεις τους κατά της κλιματικής αλλαγής ενώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και η Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε. «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.», με στόχο τη συμμετοχή και υποστήριξη της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στις διαδικασίες εκπόνησης του Κλιματικού Συμβολαίου του Δήμου Καλαμάτας.

Χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας Δήμου Καλαμάτας και Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.

Τι συμφωνούν
Συγκεκριμένα, με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας Δήμος και ΤΕΜΕΣ συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

-Η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ραγδαία, με επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, την υγεία και την ευημερία των πολιτών, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή

-Οι δράσεις, για τη μείωση του ρυθμού εξέλιξης και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, αφορούν όλους και ιδιαίτερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως το εγγύτερο προς τον πολίτη συλλογικό όργανο

-Οι πόλεις, ως ένας πυκνοκατοικημένος χώρος, αποτελούν ταυτόχρονα μία από τις γενεσιουργούς αιτίες, αλλά και τον κύριο αποδέκτη των επιπτώσεων των μεταβολών του κλίματος

-Με βάση τις αρχές της Αειφόρου και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης απαιτείται η οργάνωση ολιστικών παρεμβάσεων για το χωροταξικό σχεδιασμό, την κινητικότητα και τις μεταφορές, τις αστικές αναπλάσεις, την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, τη δημόσια υγεία, τις υπηρεσίες στον τουρισμό, τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο, την προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος και όλα όσα θα χαρακτηρίζουν μια πόλη ως Κλιματικά Ουδέτερη μετά το 2030.

Για να ανταποκριθούν οι πόλεις, στο νέο τους ρόλο θα πρέπει:

-Αναζητώντας καλές πρακτικές και δεξιότητες να αναπτύξουν καινοτόμες και έξυπνες λύσεις, με την αποτελεσματική αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων

-Να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών, φορέων και άλλων εμπλεκόμενων μερών, ώστε να προκύψει η δέσμευση και υποστήριξη του εγχειρήματος από όλο το οικοσύστημα της πόλης

-Να αναπτύξουν συνέργειες για αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος

-Να αναζητήσουν συνέργειες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα, για την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών για τον Πράσινο και Ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Πρότυπο δίκτυο πόλεων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή και υποστήριξη όλων των συλλογικών της οργάνων, μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης δημιούργησε την «Αποστολή των Πόλεων», που είναι ένα δίκτυο 100 πόλεων της Ε.Ε. στις οποίες θα εφαρμοστούν πιλοτικές πολιτικές για το μετασχηματισμό τους προς την κλιματική ουδετερότητα, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας έως το 2050, καθώς και της ατζέντας του ΟΗΕ για το κλίμα έως το 2030.

Πρόκειται για μια προσπάθεια διαρθρωμένη με τρόπο ολιστικό σε ό,τι αφορά τα προγράμματα χρηματοδότησης, τον τρόπο διακυβέρνησης του εγχειρήματος, καθώς και την υποστήριξη των δράσεων από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Ε.Ε.

Έτσι, προωθεί την καινοτομία με την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, σε όλες τις παρεμβάσεις στην πόλη, στοχεύοντας σε τομείς όπως η διακυβέρνηση, οι μεταφορές, η ενέργεια, οι κατασκευές, η κυκλική οικονομία κ.ά.

Αναμένει από τους πολίτες, τους φορείς και τις πολιτικές αρχές να επιδείξουν δέσμευση, φαντασία και αποφασιστικότητα, απαιτώντας αλλαγή συμπεριφοράς.

Η Ε.Ε. επέλεξε μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία τις 100 πόλεις, που κατανέμονται γεωγραφικά σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε και οι οποίες συνεργαζόμενες μεταξύ τους θα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πρότυπο δίκτυο κόμβων καινοτομίας, που θα αποτελεί από το 2030 και μετά οδηγό για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις.

Προβλέπει για τις επιλεγμένες 100 πόλεις την υπογραφή μιας σύμβασης για το Κλίμα της πόλης με την Ε.Ε., που ονομάζεται Κλιματικό Συμβόλαιο, και στο οποίο θα διατυπώνονται:

-οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι, η στρατηγική, καθώς και τα σχέδια δράσης για τη μετάβαση της πόλης προς την κλιματική ουδετερότητα

-η φιλοδοξία, η δέσμευση και ο συντονισμός δράσης, όλων των εμπλεκομένων μερών, προς την επίτευξη των στόχων

 -ο τρόπος που οι εθνικές / περιφερειακές/ευρωπαϊκές αρχές θα παρέχουν κάθε αναγκαία χρηματοδοτική υποστήριξη.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Καλαμάτας και η ΤΕΜΕΣ συμφωνούν να συνεργαστούν, ώστε να δημιουργηθεί το κλιματικό συμβόλαιο του Δήμου Καλαμάτας, με την καλύτερη δυνατή επιστημονική τεκμηρίωση και την αναγκαία κοινωνική αποδοχή.

Με βάση το Πρωτόκολλο Συνεργασίας εκφράζεται η πρόθεση των μερών να αυξήσουν τη φιλοδοξία τους για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Ο Δήμος Καλαμάτας, από την πλευρά του, αναγνωρίζει την ΤΕΜΕΣ ως σημαντικό εταίρο μεταξύ των υποστηρικτών της προσπάθειάς του, σε όλους τους τομείς παρέμβασης, όπως αναλυτικά θα περιγράφονται στο Κλιματικό Συμβόλαιο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι τομείς της ενέργειας, του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, των τουριστικών δραστηριοτήτων κ.λπ.

Δεσμεύεται δε για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των Δήμων Καλαμάτας και της ΤΕΜΕΣ, σε όλα τα πεδία που σχετίζονται με την κλιματική ουδετερότητα, καθώς και τον εντοπισμό των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω συνεργατικής προσέγγισης.

Η ΤΕΜΕΣ, στο πλαίσιο ενός συνεργατικού πνεύματος αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων, θα υποστηρίζει συμβουλευτικά, παρέχοντας τεχνική βοήθεια, το Δήμο Καλαμάτας, για να ενισχυθεί η προσπάθειά του.