Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας  περί ώραν 7.30 μ.μ. απεπειράθη να αυτοκτονήση ο εξ Ολυμπίας χωροφύλαξ Τερζής Παναγιώτης ριφθείς εις τον ενταύθα λιμένα. Ούτος όμως γενόμενος αντιληπτός διεσώθη παρά των προστρεξάντων πολιτών. Λέγεται δε ότι ο εν λόγω χωροφύλαξ από την πρωίαν της ημέρας της αποπείρας του, απεπειράτο επανειλημμένως να αυτοκτονήση, ριπτόμενος εις τους τροχούς των διαφόρων αυτοκινήτων. Κατά την ιατρικήν γνωμάτευσιν ούτος κατατρύχεται εξ οξείας μετά παροξυσμού νευρασθενείας.

-ΕΦΟΝΕΥΘΗ χθες υπό οργάνων του Α΄ αστυνομικού τμήματος εις χοίρος αδέσποτος περιφερόμενος εις την άνω πλατείαν. Ο κάτοχος δε αυτού Αθανάσιος Τριανταφύλλου κατηγγέλθη.

-ΕΠΕΔΟΘΗΣΑΝ μηνύσεις κατά των καθυστερούντων την εξόφλησιν των ενεχυρογράφων των συνεταίρων της Αγροτικής Λαϊκής Τραπέζης Στρέφι Νικολάου, Π. Ντυμένου και Νικολάου Π. Στεφάνου. Επίσης κατά του συνεταίρου του Γ.Π.Σ. Λοΐ, Αδάμ Χ. Γιαννοπούλου.