Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΑ χθεσινήν αναφοράν του Προέδρου της Κοινότητος Αμπελώνος, έξωθι του χωρίου ανευρέθη εκτεθειμένον βρέφος θήλυ δια την διατροφήν του οποίου μερινά ο πρόεδρος της Κοινότητος εις όν παρεδόθη.

-ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗΣΑΝ υπό της αστυνομίας Ανδριτσαίνης επί αισχροκερδεία οι κρεοπώλαι Αναστάσιος Μπάνουρης και Ανδρ. Χρονάς και οι παντοπώλαι Ευάγγ. Παπαντωνίου, Θ. Πλατής και Χαρ. Μπιρμπίλης, διότι δεν είχον αναρτήση πινακίδας τιμών επί των πωλουμένων παρ’ αυτών ειδών.

-ΠΑΡΑ των οργάνων της Υποδιοικήσεως Τριφυλίας συνελήφθη ο Κ. Κοτσόβολος, ο οποίος κατά τον παρελθόντα μήνα μετά του Α. Βλάχου εισελθών εις την εν Κυπαρισσία οικίαν του Ν. Ψυλόγιαννη αφήρεσεν εν όπλον γκρα και άλλα είδη. Ο συλληφθείς ωμολόγησε την πράξιν του.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ υπό των αστυνομικών οργάνων οι φυγόδικοι Γρ. Κοτσιάς κατηγορούμενος επί υπεξαιρέσει ειδών του δημοσίου και Σπυρ. Πετρινέας.