«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Νοεμβρίου 1925: Πάλιν η Μεσσηνία πλέει εις νερά θανάτου

«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Νοεμβρίου 1925: Πάλιν η Μεσσηνία πλέει εις νερά θανάτου

Με τας πρώτας βροχάς ήρχισαν και αι πλημμύραι των χειμάρρων με τας συνήθεις καταστροφάς των εις τα παρακείμενα χωρία και εις τας κτηματικάς εκτάσεις της γείτονος επαρχίας Μεσσήνης. Ούτω προχθές καθ’ α ανηγγέλθη εις τας ενταύθα αρχάς, περί την 2αν μεταμεσημβρινήν ώραν εκ καταπεσούσης ραγδαίας βροχής πλημμυρίσας ο χείμαρρος Ντουράκος παρέσυρε την επ’ αυτού μεγάλην γέφυραν, την μεταξύ των χωρίων Τσακώνας και Αλλαγής, παρασύρας διάφορα ζώα και δένδρα, τα οποία εξερρίζωσεν.

Εισορμήσαντα δε τα ύδατα εις Μερόπην επροξένησαν πολλάς ζημίας εις τας κατακλυσθείσας παρ’ αυτών οικίας, εκ των οποίων παρέσυρον έπιπλα και οικιακά σκεύη. Οι κάτοικοι καταληφθέντες υπό πανικού ετρέποντο εις φυγήν όπως διαφύγωσι τον κίνδυνον. Ευτυχώς εκ της πλημμύρας αυτής, της οποίας αι ζημίαι κατά προχείρους υπολογισμούς αναβιβάζονται εις εν εκατομμύριον, δεν αριθμούνται ανθρώπινα θύματα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
«ΘΑΡΡΟΣ» 27 Νοεμβρίου 1925
Χθες την πρωίαν επιτροπή εκ των κατοίκων των υποστάντων ζημίας εκ της προχθεσινής πλημμύρας του υπερεκχειλίσαντος χειμάρρου Ντουράκου των χωρίων Μερόπης, Σολακίου και Αλλαγής, παρουσιασθείσα ενώπιον του Νομάρχου, παρεκάλεσεν όπως ληφθώσι σύντομα μέτρα κατασκευής προχείρων έργων δια την εξασφάλισιν αυτών από νέας πλημμύρας.

Ο Νομάρχης αναγνωρίσας το δίκαιον των παραπονουμένων ετηλεγράφησεν αμέσως εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας, συστήσας την ανάγκην της αμέσου λήψεως προχείρων μέτρων προς εξασφάλισιν εξ ενδεχομένων πλημμυρών, συνέστησε δε εις την επιτροπήν όπως και αι ενδιαφερόμεναι κοινότητες έλθωσιν αρωγοί δια πιστώσεων εις τας αναληφθησομένας παρά του Δημοσίου δαπάνας της κατασκευής προχείρων δια συρματοπλεγμάτων έργων.

Μετά την αποχώρησιν της επιτροπής η οποία ηυχαρίστησε τον Νομάρχην δια τας ενεργείας και το ενδιαφέρον του, ο Νομάρχης εκάλεσε παρ’ αυτώ τον Νομομηχανικόν και συνεννοήθη μετ’ αυτού σχετικώς προς τα ληφθησόμενα μέτρα, τα οποία υπεδείχθησαν εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας.