«ΘΑΡΡΟΣ» 3 Δεκεμβρίου 1925: Αι βελτιώσεις των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου

«ΘΑΡΡΟΣ» 3 Δεκεμβρίου 1925: Αι βελτιώσεις των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου

Νέα οχήματα ηλεκτροφώτιστα με καλοριφέρ

Μας μεταδίδεται εξ Αθηνών η βάσιμος πληροφορία, ότι δια το παραγγελθέν υπό της αποχωρησάσης Διευθύνσεως των ΣΠΑΠ τροχαίον υλικόν, νέαι ατμομηχαναί και βαγόνια, ήρχισεν ήδη η συναρμολόγησις.

Τα βαγόνια, νεωτάτου και τελειοτάτου συστήματος, είναι αναπαυτικώτατα δια τους επιβάτας, ηλεκτροφώτιστα, παραγομένου εν αυτοίς του ρεύματος και με ντεπό οκταώρου διαρκείας δια την περίπτωσιν βλάβης τινός και καλοριφέρ δια την θέρμανσιν.

Τοιουτοτρόπως το ταξείδιον καθίσταται ανετώτατον και ευχάριστον δια τους ταξειδεύοντας.

Αι ατμομηχαναί, μεγάλου μεγέθους και βάρους, συναρμολογούνται και αυταί. Ήρξατο ήδη εργασία της ενδυναμώσεως των γεφυρών της γραμμής δια νεωτέρων βάθρων, διότι εξηκριβώθη, ότι αύται δεν θα αντείχον εις την πίεσιν του μεγάλου βάρους των ατμομηχανών της κινήσεως.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας χρήσις του νέου υλικού θα γίνη και εις την γραμμήν Αθηνών- Καλαμών άμα ως ήθελον συντελεσθή πλήρως αι ενδυναμώσεις των εν τω μεταξύ γεφυρών και αναγκαίαι επιδιορθώσεις της σιδηροδρομικής γραμμής, χρησιμοποιουμένων εις την γραμμήν αυτήν οχημάτων πρώτης θέσεως εκ των εκτελούντων ήδη την συγκοινωνίαν Αθηνών – Πατρών. Παρεκτός όμως τούτων θα διατεθούν οχήματα α΄ και γ΄ θέσεως εκ των τελευταίως παραληφθέντων. Δεν θα ήτο άσκοπον, ίνα ληφθούν σοβαρώτερον υπόψη παρά της Γενικής Διευθύνσεως των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου αι δίκαιαι αξιώσεις των επιβατών της γραμμής Καλαμών – Αθηνών, να προέβαινον εις κατάλληλα διαβήματα ο Εμπορικός Σύλλογος και τα σωματεία της πόλεως, δεδομένου ότι οι εν Πάτραις μεγάλας από τετραημέρου καταβάλλουν προσπαθείας όπως ληφθούν προ παντός υπ’ όψιν αι ιδικαί των αξιώσεις, δια το όσον το δυνατόν ανετώτερον των επιβατών ταξείδιον.

Παρεκτός της βελτιώσεως της επιβατικής συγκοινωνίας, θα διευκολυνθούν συν τω χρόνω και αι μεγάλαι του Εμπορίου ανάγκαι δια κυκλοφορίας περισσοτέρων εμπορικών σιδηροδρομικών συρμών όχι μόνον εις την γραμμήν Καλαμών – Τριπόλεως – Αθηνών, αλλά και εις την ετέραν τοιαύτην Καλαμών – Πύργου – Πατρών.

ΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
«ΘΑΡΡΟΣ» 4 Δεκεμβρίου 1925
Εντελώς άσχετα με την σιδηροδρομικήν πολιτικήν της Κυβερνήσεως δια της οποίας θα εξυπηρετηθούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα όχι μόνον των αποκεκλεισμένων μέχρι τούδε επαρχιών, αλλά και όλων των άλλων κέντρων τα οποία έχουν εμπορικούς δεσμούς και συμφέροντα, συνετελέσθη το θαύμα ώστε οι Σιδηρόδρομοι Πελοποννήσου να ανανεώσουν το τροχαίον αυτών υλικόν, να αποκτήσουν νέας ατμομηχανάς και βαγόνια προς εξυπηρέτησιν των αναγκών της συγκοινωνίας.

Αι χθεσιναί πληροφορίαι του «ΘΑΡΡΟΥΣ» ανεκούφισαν τους επί δεκάδας ετών ταλανιζομένους Μεσσηνίους, διότι εντός ολίγου παύει πλέον το βασανιστήριον των ανυποφόρων ταξειδίων, κατά την διάρκειαν των οποίων οι συρμοί με τας αθλίας ατμομηχανάς και τα αθλιέστερα βαγόνια ήσαν αληθινή κόλασις.

Τα νέα οχήματα με όλας τας αναπαύσεις ενός ολοημέρου ταξειδίου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ανακουφίσουν τους ταξειδεύοντας. Η Εταιρεία των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου, ήτις από απόψεως εισπράξεων τεράστια χρηματικά ποσά συγκεντρώνει εκ Μεσσηνίας, θέλομεν να ελπίζομεν ότι θα λάβη σοβαρώς υπ’ όψιν τας ανάγκας της τελευταίας και θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν όπως τας θεραπεύση, μεταβάλλουσα πολιτικήν απέναντί της.

Διότι και οι Μεσσήνιοι είναι άνθρωποι, ως εισφέροντες δε πάρα πολλά εις το ταμείον της Εταιρείας, έχουν την δικαίαν αξίωσιν αι απόψεις των να μη τεθούν εις κατωτέραν μοίραν εκείνων τας οποίας ενεφάνισαν οι εν Πάτραις, ευθύς ως επληροφορήθησαν την ανακαίνισιν του τροχαίου της υλικού. Υποθέτομεν ότι σαφώς εξηγούμεθα. Η Μεσσηνία πρέπει να διευκολυνθή και εις το ζήτημα της καλυτερεύσεως των επιβατικών συρμών και εις την κυκλοφορίαν των εμπορικών τοιούτων. Οι εδώ αντιπρόσωποι ασφαλώς θα έχουν πληροφορήση την Εταιρείαν Σιδηροδρόμων πόσον υποφέρει όχι μόνον το εμπόριον των Καλαμών, αλλ’ ολόκληρον σχεδόν το μεσσηνιακόν τοιούτο εκ της ελλείψεως βαγονίων και της μη εξυπηρετήσεως κατεπειγουσών εμπορικών, πολλάκις δε και βιομηχανικών αναγκών της, δια της κυκλοφορίας ημερησίως εις την γραμμήν Καλαμών – Αθηνών αλλά και εις την άλλην τοιαύτην, ενός μόνον εμπορικού συρμού, με ελάχιστα βαγόνια.

Ζημιούται η Εταιρεία αλλά και καταστρέφονται πολλάκις τεράστια του Εμπορίου συμφέροντα.

Τώρα, ότε έπαυσαν υπάρχοντες οι λόγοι δι’ ους εχώλαινεν η επιβατική συγκοινωνία και η κυκλοφορία περισσοτέρων του ενός εμπορικών συρμών, η Εταιρεία πρέπει να λάβη σοβαρώς υπ’ όψιν τας ανάγκας της πόλεως των Καλαμών και ολοκλήρου της Μεσσηνίας, φροντίση δε να τας θεραπεύση όσον το δυνατόν ταχύτερον. Διότι όμως κατά το αρχαίον γνωμικόν μετά της Αθηνάς πρέπει και αι ιδικαί μας χείρες να κινούνται, φρονούμεν ότι ο Εμπορικός Σύλλογος και τα Σωματεία της πόλεως δεν θα έπρεπε να παρακολουθήσουν ως απλοί θεαταί τας εν τω κέντρω εκ Πατρών ενεργείας, αλλά καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν, όπως μη παραταθούν μεγάλα όσον και δίκαια της Μεσσηνίας συμφέροντα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος όστις μας έχει συνηθίσει εις τοιούτου είδους πρωτοβουλίας, δέον και εν προκειμένω να γίνη ο καλός προπομπός της όλης ενεργείας, δεν αμφιβάλλομεν δε ουδ’ επί στιγμήν ότι εν κοινόν διάβημα παρά τη Γενική Διευθύνσει των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου, θα έχει από τοπικής απόψεως αποτελέσματα πλέον ή ευχάριστα.