Αίτημα για κάλυψη 6 θέσεων στη Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας


Κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας ενέκρινε τον προγραμματισμό πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας στο πλαίσιο σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αποστολή αιτήματος για την πλήρωση των έξι (6) κενών θέσεων, κλάδου / κατηγορίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, όπως υφίστανται στον ΟΕΥ του Δήμου Καλαμάτας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, “αναμορφώνονται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πρόσληψης του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και τις ασκούμενες αρμοδιότητες σε συνάρτηση με το μόνιμο πληθυσμό του Δήμου, την έκτασή του και τη στελέχωση των υπηρεσιών του (άρθρο 4 του σχετικού νόμου).

Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), ως υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής: α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: (αα) επεξεργασίας κειμένων, (αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου, β. η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β ́ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών, και γ. η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.