ΔΕΥΑ Τριφυλίας: 168.069,60 ευρώ στον ανάδοχο συντήρησης & λειτουργίας Βιολογικών

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: 168.069,60 ευρώ στον ανάδοχο συντήρησης & λειτουργίας Βιολογικών

Απόφαση στο θέμα «Επί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Ε.Ε.Λ. Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Κοπανακίου”» ελήφθη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας οικονομικός φορέας, η ECOTECH Ε.Π.Ε ή ΕΚΟΤΕΧ Ε.Π.Ε ή ECOTECH LTD, με συνολικό προσφερόμενο ποσό 168.069,60 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), ενώ το συνολικό ποσό μελέτης ήταν 171.120 ευρώ.

Από την πλευρά του, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τριφυλίας αποφάσισε ομόφωνα ότι «εγκρίνει το από 10/1/2023 Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, κατακυρώνει το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της “Παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Ε.Ε.Λ. Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Κοπανακίου” στον οικονομικό φορέα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ECOTECH L.T.D. Ή ΕΚΟΤΕΧ ΕΠΕ Ή ECOTECH EΠΕ με οικονομική προσφορά 168.069,60 ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2023». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου