Δήμος Τριφυλίας: Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Δήμος Τριφυλίας: Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συστήνεται στο Δήμο Τριφυλίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

Στη με αριθμό 123/2023 απόφαση του δημάρχου, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΟΦΡΩΗΕ-ΔΒΝ, αναγράφεται πως έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, το έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Τριφυλίας ανέρχεται στο ποσό των 32.874.116,94 ευρώ, το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας, ότι το σύνολο του τακτικού προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας ανέρχεται στους εκατό εξήντα πέντε υπαλλήλους και την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Τριφυλίας ως οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Τριφυλίας.

Έτσι αποφασίζει:

-Διαπιστώνει ότι όσον αφορά στο Δήμο Τριφυλίας πληρούνται αμφότερα τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 86218/15-12-2022 ΦΕΚ. 6506/Β΄/19-12-2022) με θέμα: «Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα»

-Τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Τριφυλίας, σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, όπως ορίζει η αριθμ. 86218, άρθρο 4, παρ. 1 του ΦΕΚ. 6506/Β/19-12-2022, καθώς πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια της αριθμ. 86218, άρθρου 3, παρ. 1 του ΦΕΚ.6506/Β/19-12-2022, και την ένταξή της στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας, ως εξής:

Άρθρο 1 Σύσταση – Επίπεδο λειτουργίας – Δομή – Οργανωτική διάρθρωση

1. Συστήνεται στο Δήμο Τριφυλίας διοικητική δομή, με την ονομασία «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου», ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα, σε επίπεδο λειτουργίας Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στο δήμαρχο του Δήμου Τριφυλίας, όπως ορίζει η αριθμ. 86218, άρθρο 4, παρ. 1 του ΦΕΚ.6506/Β/19-12- 2022.

Άρθρο 2 Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Τριφυλίας έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους (όπως ορίζει το Άρθρο 10 – Ν.4795/2021):

α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα

γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Τριφυλίας ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες (όπως ορίζει το Άρθρο 10 – Ν.4795/2021):

α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα

β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα

γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις

στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες

ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλείδες για την αποτροπή τους στο μέλλον

θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα

ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη

ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

Άρθρο 3 Στελέχωση

Η ΜΕΕ του Δήμου Τριφυλίας, στελεχώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της αριθμ. 86218, άρθρο 4, παρ. 2 του ΦΕΚ.6506/Β/19-12-2022. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου εφαρμόζεται το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α/14-06-2022)

Άρθρο 4 Εσωτερικός Έλεγχος εποπτευόμενων νομικών προσώπων

Η ΜΕΕ του Δήμου Τριφυλίας ασκεί τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και επί των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του, εφόσον τα τελευταία δεν έχουν συστήσει ΜΕΕ, όπως ορίζει η αριθμ. 86218 Υπουργική Απόφαση, άρθρο 6 του ΦΕΚ.6506/Β/19- 12-2022».

Του Ηλία Γιαννόπουλου