ΕΣΠΑ 2021-2027: Σε προδημοσίευση 2 προγράμματα , με επιδότηση έως 50%

ΕΣΠΑ 2021-2027: Σε προδημοσίευση 2 προγράμματα , με επιδότηση έως 50%

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις με απασχόληση τουλάχιστον 2 ΕΜΕ

«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ» είναι τα «δίδυμα» προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που βρίσκονται σε προδημοσίευση.

Η διαφορά με τα «παλιά» γνωστά προγράμματα του προηγούμενου ΕΣΠΑ 20014 – 2020 είναι ότι αυτά δε χαρακτηρίζονται από τη γνωστή «κάθετη» επιλεξιμότητα, αλλά διακρίνονται για την «οριζόντια» επιλεξιμότητα. Δηλαδή, οι δικαιούχοι δε θα είναι ενός κλάδου, π.χ. τουρισμός μόνο ή υπηρεσίες ή μεταποίηση, αλλά από όλους τους τομείς της οικονομίας. Φυσικά, θα υπάρξει, όταν δημοσιευθεί η οριστική πρόσκληση του προγράμματος, ο πίνακας των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Αυτό σημαίνει, φυσικά, ότι οι περισσότεροι ΚΑΔ των τομέων της οικονομίας θα εμπεριέχονται σε αυτό τον πίνακα, ενώ κάποιοι θα εξαιρούνται.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τα παραπάνω προγράμματα αφορούν μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις, με υφιστάμενη minimum απασχόληση, όπως 2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας για το πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ» και 3 ΕΜΕ για το «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ».

Σημειώνεται ότι μία ΕΜΕ ισοδυναμεί με 300 ημέρες απασχόλησης (μισθός) ή 2.080 εργάσιμες ώρες.

ΔΑΠΑΝΕΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημέρα υποβολής της επενδυτικής πρότασης σε απάντηση της πρόσκλησης που θα δημοσιοποιηθεί και έχουν ήδη προσδιοριστεί (κτηριακές, μηχανήματα, εξοπλισμός κ.τ.λ.).

Η επιδότηση ανέρχεται σε 40%, ενώ υπάρχει προσαύξηση κατά 10%, όταν η επένδυση προβλέπει «πράσινες δαπάνες» (δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» – GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι, ακόμα και χωρίς «πράσινες δαπάνες», μπορεί να υποβληθεί φάκελος επένδυσης, μόνο που η επιδότηση θα είναι 40% και όχι 50% και θα υπολείπεται στα βαθμολογούμενα κριτήρια σε σχέση με άλλες επενδύσεις που θα προβλέπουν και «πράσινες δαπάνες». Συμπερασματικά, σε περίπτωση «μεγάλου ανταγωνισμού» (πολλών προτάσεων σε σχέση με το διαθέσιμο προϋπολογισμό όλου του προγράμματος) αυτές με «πράσινες δαπάνες» θα έχουν βαθμολογικό προβάδισμα.  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και θα σχετίζονται με:

• την υφιστάμενη απασχόληση

• τη μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και τη λειτουργική Κερδοφορία

• το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης)

• τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)

• τη συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος