Ίδιες τιμές με το 2020 στην εμποροπανήγυρη των Φιλιατρών

Ίδιες τιμές με το 2020  στην εμποροπανήγυρη των Φιλιατρών

Ίδιες τιμές με το 2020 θα ισχύσουν για τη μίσθωση θέσεων στην εμποροπανήγυρη Φιλιατρών, σύμφωνα με την πρόταση του Συμβουλίου Κοινότητας Φιλιατρών.

Με την αριθ. 1/2023 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φιλιατρών προτάθηκε να διατηρηθεί η τιμή τρέχοντος μέτρου που είχε οριστεί το έτος 2020, ήτοι 20,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας στη συνεδρίασή της με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη, εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς, όπως ελέχθη, «έως τις 6/2/2023 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την παραχώρηση των θέσεων της εμποροπανήγυρης, προκειμένου αυτή να ξεκινήσει στις 8/2/2023», αποφάσισε:

«Α) Προτείνει ως τιμή τρέχοντος μέτρου για τη μίσθωση των θέσεων στο χώρο της εμποροπανήγυρης “Αγ. Χαραλάμπους” Δ.Κ. Φιλιατρών, έτους 2023, τα 20,00 ευρώ/τρέχον μέτρο, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 20,00 ευρώ + 4,80 ευρώ ΦΠΑ = 24,80 ευρώ /τρέχον μέτρο

Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης “Αγ. Χαραλάμπους” Δ.Κ. Φιλιατρών, έτους 2023, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Μειοψηφούντος του κ. Αλευρά, ο οποίος ψήφισε κατά (σ.σ. ψήφισε κατά σε όλα τα θέματα της συνεδρίασης επικαλούμενος την ισχύ της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2023».

Του Ηλία Γιαννόπουλου