Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο πρόεδρος της κοινότητος Οιχαλίας ανεκοίνωσε χθες δι’ αναφοράς του εις τον Νομάρχην, ότι εκ της διατεθείσης πιστώσεως των 150.000 δραχμών ο κ. Νομομηχανικός δεν κατεσκεύασε μέχρι τούδε ουδέν έργον ούτε ασβεστολιθόκτιστον, ούτε δια συρματοπλεγμάτων εις το σπουδαιότερον σημείον του χειμάρρου «Ξεργιά» ή Τσακώνας, όπου εξετράπη ο χείμαρρος της κυρίως κοίτης του και εισέβαλεν εντός της κοινότητος εις 150 περίπου οικίας ακατοικήτους.

ΠΡΟΣ αποφυγήν επομένως ενδεχομένων νέων πλημμυρών, παρακαλείται ο Νομάρχης να συστήση εις τον Νομομηχανικόν την ταχείαν κατακευήν αντιπλημμυρικών έργων εις την ανωτέρω θέσιν, αφού η χορηγηθείσα πίστωσις προορίζεται δια τον ανωτέρω σκοπόν.

-ΛΙΑΝ προσεχώς η θαλασσία συγκοινωνία Πυλίας εξασφαλίζεται πλήρως με το νέον θαλαμηγόν ατμοπλοιον «ΠΥΛΙΑ» ταχύτητος 12 μιλίων, το οποίον θα εκτελή καθημερινώς πλόας από Καλαμών εις Λογγάν, Καντιάνικα, Κορώνην. Η συγκοινωνία με την Πύλον θα διενεργήται κατά Τετάρτην και Σάββατον μέσω Λαχανάδος και Μεθώνης.