Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ προσήχθη εις το πρώτον αστυνομικόν τμήμα ο εκ Λαδά 16ετής παις Ιω. Π. Χριστέας ο οποίος διαρρήξας την εις θέσιν Σπυρίδου οικίαν της Σταυρούλας χήρας Ιω. Δαμηλάτη αφήρεσε μίαν εξωτερικήν ενδυμασίαν του υιού της Νικολάου, έναν άρτον μεθ’ ενός μαχαιριδίου και ένα σάκκον. Ούτος καταδιωχθείς υπό του υιού της χήρας Δαμηλάτη Νικολάου συνελήφθη, κατεσχέθη δε επ’ αυτού η ενδυμασία μόνον διότι τα άλλα κλοπιμαία δεν ανευρέθησαν.

ΟΥΤΟΣ δέσμιος προήχθη υπό του υιού της Δαμηλάτη και παρεδόθη εις τον πρώτον αστυνομικόν, όπου ανεγνωρίσθη, ότι ούτος είναι ο καταζητούμενος δράστης ο διαρρήξας προχθές την εν τη πλατεία Αγίων Αποστόλων χειράμαξαν του πλανοδίου πωλητού Αθ. Μυλωνά, του οποίου είχεν αφαιρέση διάφορα ψιλικά πράγματα.

Ο μικρός αυτός Χριστέας φημίζεται δια την προς τας κλοπάς ροπήν του, δια τον λόγον δε αυτόν απεκηρύχθη και παρά του πατρός του.

-ΣΧΕΤΙΚΩΣ με την επιδημίαν της γρίππης μάς ανεκοινώθη παρά του Νομιάτρου Μεσσηνίας κ. Αδαμοπούλου ότι εις Αγουλινίτσαν εσημειώθησαν περί τα 25 κρούσματα ελαφράς μορφής. Επίσης αραιά κρούσματα γρίππης, ελαφράς όμως πάντοτε μορφής και μη δικαιολογούντα σοβαράς ανησυχίας δια την επέκτασιν της νόσου, ενεφανίσθησαν και εις την πόλιν μας, καθώς και εις ολόκληρον τον Νομόν Μεσσηνίας.