Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΙ προχθεσιναί ραγδαίαι βροχαί υπήρξαν γενικαί σχεδόν καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν, ενιαχού της οποίας επροξενήθησαν αρκεταί ζημίαι εξ υπερχειλίσεως χειμάρρων.

ΚΑΤΑ βασίμους πληροφορίας μας τα ύδατα του ποταμού Χαράδρου διακόψαντα την προς την κοινότητα Ζευγολατιού όχθην, κατέκλυσαν την κοινότητα αποκόψαντα την επικοινωνίαν του ημίσεως χωρίου.

Εκ της πλημμύρας κατέρρευσε μία οικία, υπερείκοσιν δε έτεραι κατακλυσθείσαι υπό των υδάτων υπάρχει φόβος να καταρρεύσουν.

ΚΑΘ’ ην στιγμήν οι κάτοικοι Ζευγολατιού ηπειλούντο υπό των κατακλυσάντων αυτούς υδάτων ο Χάραδρος παρασύρας τα συρματοπλέγματα εις θέσιν Καλυδονέικα εισήλθεν εντός της κοινότητος Ανδανείας, η οποία απεκλείσθη τελείως υπό των υδάτων, κατασταθείσης ούτω αδυνάτου πάσης επικοινωνίας. Αι επελθούσαι ζημίαι ανυπολόγιστοι εισέτι ισοφαρίζουσι προς τελείαν προφανώς καταστροφήν.

ΟΙ κάτοικοι κατά τας πληροφορίας μας έντρομοι διενυκτέρευσαν εις το ύπαιθρον. Χθες τα ύδατα υπεχώρησαν, οι πρόεδροι δε των κοινοτήτων απηύθυναν έντονα τηλεγραφήματα εις τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, τους υπουργούς Εσωτερικών και Συγκοινωνίας και τους βουλευτάς, ζητούντες την λήψιν συντόνων μέτρων κατά επικειμένων νέων πλημμυρών.