Πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους στη Μάνη με επίδομα 2.000 ευρώ

Πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους  στη Μάνη με επίδομα 2.000 ευρώ

Η κατάθεση αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», ξεκίνησε για το Δήμο Δυτικής Μάνης, ενώ αιτήσεις θα μπορούν να κατατίθενται έως και 15 Φεβρουαρίου.

Συνδικαιούχοι του έργου είναι οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης και το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων.

Το έργο απευθύνεται σε 108 συνολικά ωφελουμένους, άνεργους εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), τουλάχιστον αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κατοίκους των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, με σκοπό, αφενός, την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και, αφετέρου, την εργασιακή τους επανένταξη.

Αντικείμενα κατάρτισης
Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

-Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας- social media marketing

-Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

-Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

-Τεχνίτης Πέτρας

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 400 ώρες (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση).

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 2.000 ευρώ.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζομένων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10%, επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων σε όλες τις επιμέρους ενέργειες του έργου είναι υποχρεωτική.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πρέπει:

-Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ, με ανεργία σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

-Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης

-Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους

-Να είναι απόφοιτοι Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν από το 1980 ή σπόφοιτοι Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980)

-Να είναι κάτοικοι των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αναρτηθούν ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.anatolikimani.gov.gr.

Η μη ορθή συμπλήρωση, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και οριστική υποβολή, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

-Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

-Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Μητρώου  Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει).

-Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος αυτός που υποβάλλει την αίτηση

-Βεβαίωση ανεργίας (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)

-Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου

-Αποδεικτικό δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (σε περίπτωση που υφίσταται).

-Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Εκτύπωση από eservices) και σχετική ΥΔ που να δηλώνεται αν έχουν συμμετάσχει ή όχι σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία τριετία

-Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και ότι είναι κάτοικοι του Δήμου Ανατολικής ή Δυτικής Μάνης

-Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την εντοπιότητα (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, βεβαίωση εντοπιότητας από Δήμο/Κοινότητα κ.τ.λ.).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Δήμο Δυτικής Μάνης, τηλ. επικοινωνίας 2721360900 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: training@1315.syzefxis.gov.gr.