«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Φεβρουαρίου 1927: Το «Νησάκι», η συνοικία του μέλλοντος

«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Φεβρουαρίου 1927: Το «Νησάκι», η συνοικία του μέλλοντος

-Όπου αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν Αρχαί αρμόδιαι εν τη πόλει μας
-Αι προσπάθειαι ενός Συλλόγου
-Ανακοινώσεις του Δ. Ηλιοπούλου
«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Φεβρουαρίου 1927
Είναι αρκετά γνωστόν, ότι όχι ήδη, αλλά από μακράς σειράς ετών αι συνοικίαι εν τη πόλει μας, σύμφωνα με μίαν παράδοξον νοοτροπίαν, δεν ετύγχανον της δεούσης προσοχής. Ήσαν και είναι εγκαταλελειμμέναι σχεδόν από μέρους των Αρχών. Ένεκα αυτής της πραγματικής καταστάσεως οι κάτοικοι της συνοικίας «Νησάκι», ήτις υπερπάσαν άλλην είχεν εγκαταλειφθή, απεφάσισαν να κάμουν έναν σύλλογον, ίνα συλλογικώς ενεργήσουν δια τα ζητήματα της συνοικίας των.

Ο σύλλογος ιδρύθη. Η δράσις του είναι πλουσία εις έργα, όχι τόσον διότι υπάρχει ένας σύλλογος, αλλά κυρίως διότι του συλλόγου αυτού προΐστανται, αποτελούντες μέλη του διοικητικού συμβουλίου, άνθρωποι με ζωήν, οι οποίοι διαθέτουν μέρος από τας λοιπάς των ασχολίας χάριν της συνοικίας των και διότι ακόμη πρόεδρος του συλλόγου αυτού είναι ο κ. Δ. Ηλιόπουλος, από τους αυτοδημιουργήτους ανθρώπους, ο οποίος εις κάθε ζήτημα γνωρίζει τι ζητεί και πώς ακόμη θα επιδιώξη εκείνο το οποίον ζητεί.

Ένα βλέμμα εις το «Νησάκι»
Η εκδήλωσις της τόσον ωραίας συλλογικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας των κατοίκων της συνοικίας «Νησάκι» μας επέβαλε το δημοσιογραφικόν καθήκον να ρίψωμεν ένα βλέμμα εις αυτήν. Ομολογούμεν ότι ο καιρός δεν επήγε χαμένος. Η συνοικία αύτη θα είναι ασφαλώς η συνοικία του μέλλοντος. Οικοδομαί υπάρχουν ωραίαι. Κατοικούν εις αυτήν συμπολίται δρώντες εις όλα τα επαγγέλματα και εις την πρώτην κοινωνικήν γραμμήν. Ως τοποθεσία είναι το πλέον υγιεινόν διαμέρισμα της πόλεως.

Αλλ’ ενώ σχηματίζει κανείς εκ πρώτης όψεως αυτάς τας ενθουσιώδεις εντυπώσεις, ως αντίδοτον ευθύς αμέσως έρχονται αι απογοητεύσεις. Δρόμοι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν βέβαια εις το σχέδιον της πόλεως, αλλά δεν υπάρχουν εις την πραγματικότητα. Βλέπει κανείς οικοδομικήν ύλην ερριμένην εις δρόμους. Βλέπει ακόμη να φυτουργούν εις αυτούς περίοικοι. Ακόμη βλέπει λάκκους, οι οποίοι τον χειμώνα ασφαλώς μεταβάλλονται εις παγίδας.

Με αυτήν δε την κατάστασιν ήτις επικρατεί γεννάται το ερώτημα: υπάρχουν αρμόδιαι Αρχαί; Πώς επιτρέπεται να καταλαμβάνωνται δημόσιοι δρόμοι; Ακόμη διατί δεν διανοίγονται κεντρικαί οδικοί αρτηρίαι, την στιγμήν καθ’ ην δια την διάνοιξίν των, δεν χρειάζονται παρά ελάχιστα χρήματα; Φερ’ ειπείν διατί δεν διανοίγεται η οδός η διερχομένη δια της παλαιάς οικίας Νικοπούλου ήτις άρχεται από το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον, δι’ ην δεν απαιτείται παρά τα συνεργεία του Δήμου να εργασθούν επ’ ολίγας ημέρας; Την στιγμήν μάλιστα καθ’ ην από αδικαιολόγητον ανοχήν των Αρχών κατελήφθη σχεδόν από τους παροδίους; Ακόμη διατί δεν χρησιμοποιείται η ψηφισθείσα υπό του Δημοτικού Συμβουλίου πίστωσις των 50 χιλιάδων δραχμών δια την διάνοιξιν, έστω μέρους, της οδού Αναλήψεως;

Ανακοινώσεις του κ. Δ. Ηλιοπούλου
Δια να καθορίσωμεν την στάσιν του Συλλόγου, ως προς τα ζητήματα αυτά απετάθημεν εις τον πρόεδρον της συνοικίας «Νησάκι» κ. Δημ. Ηλιόπουλον, όστις είχε την καλωσύνην να μας δηλώση τα εξής:

«Η συνοικία “Νησάκι” αποτελείται από διακοσίας πεντήκοντα οικογενείας. Δια του συλλόγου ον συνεπτήξαμεν ηθελήσαμεν να εξυπηρετήσωμεν την εγκαταληφθείσαν συνοικίαν μας, εξυπηρετούντες και τα ίδια, ως είναι φυσικόν, συμφέροντά μας. Το καταστατικόν μας προβλέπει την επιβολήν, εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη, της προσωπικής εργασίας των μελών του συνοικιακού μας συνδέσμου. Δια την διάνοιξιν της οδού προς την Ανάληψιν έχομεν συναθροίση ένα ποσόν αρκετά ικανοποιητικόν εξ εράνων, διενεργηθέντων μεταξύ των μελών του συλλόγου, όστις δια κάθε ζήτημα της συνοικίας αποτείνεται προς τας Αρχάς.

Δια την κατάληψιν των οδών, την οποίαν θα αντελήφθητε, απετάθησαν και εις τον κ. Δήμαρχον και εις την υπηρεσίαν του Νομομηχανικού και εις την Αστυνομίαν. Άλλο τίποτε δεν δυνάμεθα να κάμωμεν. Οπωσδήποτε ό,τι εξαρτάται εκ του συλλόγου δεν παραλείπομεν. Ελπίζομεν ότι αι δίκαιαι απόψεις μιας πολυαρίθμου συνοικίας, δεν είναι δυνατόν τελικώς παρά να ληφθούν υπόψη υπό των αρμοδίων».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ «ΝΗΣΑΚΙ»
«ΘΑΡΡΟΣ» 3 Απριλίου 1927
Συνελθόν το Διοικητικόν Συμβούλιον του συνοικιακού Συλλόγου το «Νησάκι», εκφράζει τας απείρους ευχαριστίας αυτού και ολοκλήρου της συνοικίας «Νησάκι» προς τον Δήμαρχον και το Δημοτικόν Συμβούλιον δια το υπέρ της συνοικίας μας ενδιαφέρον των, αποδειχθέν δια της ψηφισθείσης πιστώσεως των δραχμών 60.000 υπέρ διανοίξεως οδών εν τη συνοικία μας.

ΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΖΑΡΗ ΔΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Η επισκευή των Γυμνασίων
Δημοτικόν Σχολείον εις το «Νησάκι»
«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Ιουλίου 1927
Χθες ο αποσταλείς παρά του Υπουργείου της Συγκοινωνίας μηχανικός κ. Πάντζαρης επεσκέφθη το οίκημα εις ο στεγάζονται τα δύο της πόλεώς μας Γυμνάσια. Ο κ. Πάντζαρης μετά επισταμένην μελέτην απεφάνθη, ότι το οίκημα των Γυμνασίων δια να δύνανται να λειτουργήσουν εν αυτώ πλήρως ταύτα χρήζει επισκευών, αι δαπάναι των οποίων θα ανέλθουν κατά προχείρους υπολογισμούς εις 20.000 δραχμάς περίπου, επειδή δε το Ταμείον Εκπαιδευτικής Προνοίας δεν επαρκεί δια το ποσόν τούτο, απεφασίσθη να καταβληθή η δέουσα ενέργεια και παρασχεθή τούτο παρά του Υπουργείου της Παιδείας.

Σχολείον εις το «Νησάκι»
Επειδή ως έχει η ρύθμισις και η κατανομή των Δημοτικών Σχολείων εις τας διαφόρους συνοικίας της πόλεως, η συνοικία «Νησάκι» και αι πέριξ αυτής μικρότεραι συνοικίαι δεν διευκολύνονται δια τούτο και κατόπιν σχετικών οχλήσεων, γενομένων παρά του συνοικιακού συλλόγου «Νησάκι», είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν, ότι ανεγνωρίσθη η ανάγκη της ιδρύσεως εις την συνοικίαν ταύτην ενός εισέτι Δημοτικού Σχολείου προς εξυπηρέτησιν των εις ταύτην και τα πέριξ κατοικούντων μαθητών.